Môn Tiếng Anh Lớp 9 1 We will come home early in order to we can help you with the preparations A will come B in order to C can

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 1 We will come home early in order to we can help you with the preparations
A will come B in order to C can help D with
2 If you don’t join this English club, you wouldn’t have chance to practise speaking English
A don’t join B have C to practise D speaking
3 The new English teacher whom comes from Australia is very kind and helpful
A new English B whom C from D very kind
4 I’m not sure why she left, but she mentioned to have an appointmment or something
A why she left B but C to have D or something
5 It’s only my first week in Paris, and i saw so many interesting things already
A only B first week C saw D interesting
tìm,sửa các lỗi sai và giải thích Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 5 ngày 2022-07-29T18:44:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T18:45:24+00:00

  Đáp án:

  1. B

  2. A

  3. B

  4. C

  5. C

  #chucbanhoctot

  0
  2022-07-29T18:45:50+00:00

  1B (in order to + V nguyên, ko phải là mệnh đề)

  2A (câu điều kiện loại 2: If-clause phải chia theo QKĐ)

  3B (whom chỉ tác nhân gây ra hành động trong câu bị động, không phù hợp trong câu; phải thay = who)

  4C (mentioned + $V_{-ing}$)

  5C (vì có already cuối câu nên phải chia theo HTHT)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT, CHO MK 5 SAO VÀ HAY NHẤT VỚI Ạ, THANKS!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )