Môn Tiếng Anh Lớp 9 11. I am proud of ………………… student of my school. (be) 12. Young generation is still fond of ………………… jeans. (wear) 13. The sale of jeans

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 11. I am proud of ………………… student of my school. (be)
12. Young generation is still fond of ………………… jeans. (wear)
13. The sale of jeans stopped ………………… (grow)
14. Wearing casual makes students ………………… comfortable. (feel)
15. Wearing uniforms helps students ………………… equal in any ways. (feel) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 9 phút 2022-09-18T11:43:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T11:44:37+00:00

  11.being

  Sau giới từ of là V_ing

  12.wearing

  Sau giới từ of là V_ing

  13.growing

  Sau stop la V_ing

  14.feel

  Vì sau make là động từ nguyên thể

  15.feel

  Vì sau help là động từ nguyên thể

  0
  2022-09-18T11:45:16+00:00

  11. I am proud of being student of my school. (be)

  ( Do sau of – giới từ thì động từ để V_ing )

  12. Young generation is still fond of wearing jeans. (wear)

  ( Sau fond of/ keen on/ interested in/…  để V_ing )

  13. The sale of jeans stopped growing (grow)

  (ở đây ta sử dụng cấu trúc Stop + V-ing.  Diễn tả việc ai đó ngừng, chấm dứt hoàn toàn hay thôi làm một hành động nào đó )

  14. Wearing casual makes students feel comfortable. (feel)

  ( Do ” student” là ngôi thú nhất, số nhiều nên V_nguyên thể )

  15. Wearing uniforms helps students feel equal in any ways. (feel)

  ( Do ” student” là ngôi thú nhất, số nhiều nên V_nguyên thể )

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )