Môn Tiếng Anh Lớp 9 19. The twins look so …………. their father. A. like B. likely C. likeness D. alike 20. …………. team sports require coope

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 19. The twins look so …………. their father.
A. like B. likely C. likeness D. alike
20. …………. team sports require cooperation.
A. Of all B. They are all C. Why are all D. All Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 9 phút 2022-07-29T11:05:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T11:06:25+00:00

  19. The twins look so …………. their father.
  A. like    B. likely   C. likeness   D. alike  : giống với ai    
        20. …………. team sports require cooperation.
  A. Of all   B. They are all  C. Why are all  D. All

  0
  2022-07-29T11:06:55+00:00

  19. D

   – alike: giống nhau

  20. D

   – Of all + the + plural nouns: trong số tất cả

   – They are all không hợp với nghĩa của câu

   – Why are all không hợp với nghĩa của câu

   – All + plural nouns: tất cả

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )