Môn Tiếng Anh Lớp 9 21. “ I don’t like classical music”, Uncle Tim said to me -> Uncle Tim …………………………………………………………………… 22.“Why do you come here late?”,she

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 21. “ I don’t like classical music”, Uncle Tim said to me
-> Uncle Tim ……………………………………………………………………
22.“Why do you come here late?”,she asked me.
-> She asked ……………………………………………………………………………………………………….
23. They will go on holiday if they have time.
>Unless………………………………………………………………………………………
24. You have to get up early or you will be late for school.
->If ……………………………………………………………………………………………
Helppppppppp me pls Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 3 ngày 2022-05-09T10:41:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T10:43:26+00:00

  1 Uncle Tim told me he didn’t like classical music.

  – Câu trường thuật dạng câu kể :

  `->` S + Said + (that) + S + V3

  `->` Said to + V `->` Told + O

  2 She asked me why I came there late.

  `->` Unless + S + V, S + will/ shall/ can n t+ V

  3 Unless they have time they won’t go on holiday.

  `->` Unless + S + V, S + will/ shall/ can n t+ V

  4 If you don’t get up early you will be late for school.

  `->` Câu điều kiện loại 1 : If + S + don’t/doesn’t + V , S + will/won’t (be) + V

 1. dananh
  0
  2022-05-09T10:43:55+00:00

  21. Uncle Tim told me he didn’t like classical music

  Câu tường thuật ở dạng câu kể

  S + say(s)/said + (that) + S + V

  says/say to + O -> tells/tell + O

  said to + O ->told+O

  22. She asked me why I came there late ( khi tường thuật here=> there)

  Câu tường thuật ở dạng câu hỏi

  Wh-questions:

  S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V.

  23. Unless they have time they won’t go on holiday

  Unless=If not

  mặc dù unless là phủ định nhưng đc dùng trong câu khẳng định

  Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall +(not)+ V

  24. If you don’t get up early you will be late for school

  If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + V

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )