Môn Tiếng Anh Lớp 9 Bài 1: 1. He wishes he ……………… right now instead of attending university. A. works B. is working C. wor

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Bài 1:
1. He wishes he ……………… right now instead of attending university.
A. works B. is working C. worked D. were working
2. Nick: Could you lend me some money?
Jim: I wish I ……………… you some money, but I’m broke myself.
A. can lend B. would lend C. could lend D. will lend
3. An: What are you doing later this afternoon?
Binh: I wish I ……………… the answer to that question.
A. knew B. know C. could know D. would know
4. I wish we ……………… a calculator to work out these numbers.
A. have B. had C. will have D. are having
5. We can’t go along here because the road ………………
A. is repairing B. is repaired C. is being repaired D. repairs
6. The story I’ve just read ……………… Agatha Christie.
A. was written B. was written by C. was written from D. wrote by
7. Some film stars ……………… difficult to work with.
A. are said be B. are said to be C. say to be D. said to be
8. ……………… she works 16 hours a day.
A. It is said that B. She is said that
C. They are said that D. There is said that
9. His friends ………………. that he made up the whole story himself.
A. believe B. are believing C. are believed D. were believed
10. There ……………… a secret tunnel between those two houses.
A. people say is B. people say has C. is said to be D. is said to have
Bài 2:
1. The child is believed ………………… a white pullover and blue jeans.
A. that he is wearing B. that he worn C. to be wearing D. is wearing
2. It ………………… that the prisoner escaped by climbing over a wall.
A. alleges B. is alleged C. is alleging D. has alleged
3. How ………………… before the first motorbike was imported?
A. did people in Viet Nam travel
B. would people in Viet Nam travel
C. had people in Viet Nam travelled
D. had people in Viet Nam been travelled
4. Ly Chieu Hoang ………………… the country before the Tran dynasty.
A. rules B. ruled C. was ruling D. had ruled
5. When I ………………… back, things dramatically.
A. come – changed B. came – changed
C. came – had changed D. had come – had changed
6. The house was very quiet when I ………..… home. Everyone ……..…… to bed.
A. got – went B. got – had gone
C. had got – went D. had got – had gone
7. Tom ………………… when I ………………… at the party last night.
A. already went – arrived B. already gone – arrived
C. had already gone – had arrived D. had already gone – arrived
8. I ………………… a bit better after I………………… the medicine.
A. had felt – took B. felt – had taken
C. felt – took D. had felt – had taken
9. When Martin ………………… the car, he took it out for a drive.
A. had repaired B. has repaired C. repaired D. was repairing
10. Your birthday party was the last time I ………………… myself.
A. have really enjoyed B. really enjoyed
C. had really enjoyed D. really enjoy
-nhanh nha- Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2022-10-04T18:50:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T18:52:36+00:00

  Ex1:

  1, D vì ước trái hiện tại thì V chia QK, mà sau đó là right now nên chọn D

  2, C vì ước trái hiện tại thì V chia QK, tôi ước tôi có thể cho bạn mượn tiền nhưng tôi cháy túi rồi

  3, A, ko dùng could knew vì know ko đi với can/ could

  4, B vì ước trái hiện tại thì V chia QK

  5, C, con đường đang được sửa

  6, B, được viết bởi…

  7, B câu bị động của dạng people say that (tra gg có)

  8, A câu bị động của dạng people say that (tra gg có)

  9, A bạn bè anh ấy tin là Anh ấy đã bịa toàn bộ câu chuyện

  10, C câu bị động của dạng people say that (tra gg có)

  Ex2: 

  1, C câu bị động của dạng people say that (tra gg có)

  2, B 

  3, C: mẫu S+ had P2 before S +V(QKĐ) 

  4, D mẫu S+ had P2 before S +V(QKĐ) 

  5, C: khi tôi quay trở lại, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều

  6, B: Ngôi nhà  rất im lặng khi tôi trở về. Mọi người đã đi ngủ hết 

  7, C: Tom đã về trước đó khi tôi đến bữa tiệc tối hôm qua

  8, B: Tôi đã cảm thấy tốt hơn sau khi uống thuốc

  9, D : Hành động đang xảy ra trong quá khứ thì một hành động khác xen vào

  10, B 

  0
  2022-10-04T18:52:52+00:00

  1 C

  2 C

  3 A

  4 B

  5 A

  6 A

  7 B

  8 A

  9 D

  10 C

  BÀI 2

  1 B

  2 B

  3 C

  4 B

  5 A

  6 A

  7 B

  8 A

  9 B

  10 A

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )