Môn Tiếng Anh Lớp 9 bắt buộc phải có cấu trúc đi kèm+làm đúng nếu ko=report viết lại câu 1. The fox was unsuccessful in reaching the grapes. (VAIN) →The f

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 bắt buộc phải có cấu trúc đi kèm+làm đúng
nếu ko=report
viết lại câu
1. The fox was unsuccessful in reaching the grapes. (VAIN)
→The fox
2. The crops were badly affected by the storm. (EFFECT)
→The storm
3. The project received unanimous approval of the committee. (FAVOUR) →The whole committee
4. The personnel officer promised him that she wouldn’t tell anyone that he had been in the prison. (WORD)
→The personnel
5. Nobody could possibly believe the story he told us. (BEYOND)
→The story Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 2 tháng 2022-10-04T12:05:25+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T12:06:45+00:00

  1. The fox tried in vain to reach the grapes.

  – in vain: một cách vô ích ( = unsuccessfully).

  2. The storm had a bad effect on the crops.

  – have an effect on sb/sth: có ảnh hưởng đến ai/cái gì.

  3. The whole committee was in favour of the project.

  – in favour of sth/doing sth: ủng hộ/ tán thành/ đồng ý với cái gì.

  4. The personnel officer gave him her word that she wouldn’t tell anyone that he had been in the prison.

  – give sb one’s word that + clause: hứa với ai.

  5. The story he told us was beyond belief.

  – be beyond belief = unbelievable: không thể tin được.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )