Môn Tiếng Anh Lớp 9 giải thích chi tiết có ngay hay nhất nhé

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 giải thích chi tiết có ngay hay nhất nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giai-thich-chi-tiet-co-ngay-hay-nhat-nhe

in progress 0
Melanie 18 phút 2022-09-23T07:05:36+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T07:07:28+00:00

  1. gambling (give up +V-ing: bỏ cuộc làm gì)

  2. to try- to come (tell sb to do sth: yêu cầu/ bảo ai làm gì, try to V: cố gắng làm gì)

  3. to ask-to tell-to get (advise sb to do sth: khuyên ai làm gì, ask sb to do sth: yêu cầu ai làm gì, where to V: nơi để làm gì)

  4. reading (look forward to V_ing: mong chờ được làm gì)

  5. going (enjoy +V-ing: thích làm gì)

  6. to give- see- not to forget (remember to V: nhớ phải làm gì, will + V(bare): sẽ làm gì, promise (not) to V: hứa sẽ (không) làm gì

  7. crash-burst (see sth/ sb V: chứng kiến cả hành động)

  8. to be (cấu trúc câu bị động kép)

  9. to know (want sb to V: muốn ai làm gì)

  10. to pay (offer to V: đề nghị làm gì)

  11. stealing (be accused of V_ing: bị buộc tội đã làm gì)

  12. working-going (feel like V-ing: thấy thích làm gì, what/ how about V+ing: câu đưa ra đề nghị)

  13. living- talking (imagine + V-ing: tưởng tượng điều gì, stop + V-ing: ngừng làm việc gì)

  14. to tidy (be supposed to do sth: đáng lẽ ra phải làm gì)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )