Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp 41 45 2,4 giải thích luôn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp 41 45 2,4 giải thích luôn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-41-45-2-4-giai-thich-luon

in progress 0
Eloise 7 tháng 2022-08-20T13:28:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T13:29:44+00:00

  =>

  41. c-> widely (vì sau nó là một động từ nên từ cần điền là một trạng từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ)

  45. b-> going (avoid+ Ving: tránh làm gì)

  2. A-> playing (dislike+ Ving: không thích làm gì)

  4. A-> to read (would like+ to V: muốn làm gì; trong câu này tỏ ý mời ai đó làm gì)

  0
  2022-08-20T13:29:55+00:00

  41, c. wide → widely ( vì trạng từ bổ nghĩa cho động từ read nên phải sửa lại là widely )

  42, d. amn’t I  → aren’t I ( riêng câu hỏi đuôi của ” I am ” là ” Aren’t I ” )

  43, a. Watch → Watching/To watch ( động từ làm chủ ngữ trong câu phải ở dạng V_ing hoặc To_infinitive)

  44. d. isn’t this → isn’t it ( nếu chủ ngữ phần phát biểu là ” this ” thì chủ ngữ phần đuôi phải là “it “

  45, b. to go → going ( công thức : avoid+V_ing )

  I. There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake ( A, B, C or D)

  1, D. isn’t → doesn’t

  2, A. to play → playing ( sau dislike là V_ing )

  3, D. doesn’t she → does she ( phía trước có từ ” never ” mang ý phủ định nên phần đuôi phải ở thể khẳng định )

  4, A. reading → to read ( sau would like là V_ing )

  5, D. didn’t you → did you 

  < Nếu có gì sai thì nói mk sửa nhé >

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )