Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mik nhé, chủ yếu để dò đáp án, chứ mik làm rồi 1. Each student …… to answer three questions. A. have B. has

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mik nhé, chủ yếu để dò đáp án, chứ mik làm rồi
1. Each student …… to answer three questions.
A. have B. has C. having D. to have
2. Plenty of milk …… consumed everyday.
A. are B. were C. is D. was
3. SARS …… an epidemic that kills many people in china.
A. are B. were C. have been D. is
4. The little girl with her friends …… coming here.
A. be B. is C. are D. to be
5. The United States …… between Canada and Mexico.
A. lying B. lies C. lain D. lie
6. The book for my English courses …… 25 dollars
A. costed B. costing C. cost D. costs
7. Jane as well as both of you …… finished it.
A. doesn’t B. don’t C. haven’t D. hasn’t
8. Everyone in both cars …… injured in the accident last night.
A. was B. is C. are D. were
9. Ten years of waiting …… nothing to those who are in love.
A. means B. mean C. to mean D. meaning
10. The students in the next classroom …… very loudly everyday.
A. talk B. talked C. are talking D. talks Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Serenity 7 tháng 2022-08-20T14:13:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T14:15:12+00:00

  1 B ( sự thật hiển nhiên )

  2 A ( dùng thì hiện tại đơn vì có dấu hiệu nhận biết là everyday )

  3 A ( dịch bệnh là thứ không đếm được )

  4 A ( vì những người bạn của cô ấy là số nhiều và cũng là thì hiện tại tiếp diễn )

  5 D ( sự thật hiển nhiên )

  6 C ( sự thật hiển nhiên )

  7 C

  => theo nghĩa : Jane cũng như cả hai người đã không hoàn thành nó.

  8 were ( last night là thì quá khứ đơn )

  9 C 

  => sau giới từ động từ thêm ing

  => Mười năm chờ đợi chẳng có nghĩa lý gì đối với những người đang yêu.

  10 D ( sự thật hiển nhiên )

  0
  2022-08-20T14:15:31+00:00

  1. B – chủ ngữ số ít, động từ chia theo ngôi số ít

  2. C – chủ ngữ là milk – không đếm được

  3. D – chủ ngữ là số ít, chia is

  4. B – S1 with S2, động từ chia theo S1

  5. B – chủ ngữ là số ít

  6. D – chủ ngữ là the book – số ít

  7. D – S1 as well as S2, động từ chia theo S1

  8. A – everyone là đại từ bất định, chia theo ngôi số ít

  9. A – chủ ngữ là chỉ một khoảng thời gian, chia số ít

  10. A – chủ ngữ là số nhiều

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )