Môn Tiếng Anh Lớp 9 giúpppp 11. If we (not act) ______________ soon, we (lose) ______________ that forest in five years. 12 .If I (can) _____________ choos

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 giúpppp
11. If we (not act) ______________ soon, we (lose) ______________ that forest in five years.
12 .If I (can) _____________ choose a city to visit, I (go) ______________ to San Francisco. It’s my dream.
13. She (pass) _____________________________ the examination if she had studied hard
14. If there (be) __________ no water and air, there (be) ____________ no life on Earth. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 3 tháng 2022-09-25T05:22:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T05:24:11+00:00

  11. don’t act/will lose
  12. could/would go
  13. would have passed
  14. was/would be
  ***
  – Điều kiện IF loại 1 diễn tả một sự việc, hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc trong tương lai nếu có một điều kiện nào đó được đề ra.
    + Mệnh đề IF: chia thì Hiện tại đơn
    + Mệnh đề chính (sau IF): chia tương lai đơn/ câu mệnh lệnh/ các động từ khiếm khuyết (should + Vo. can + Vo, may + Vo,…)

   – Điều kiện IF loại 2 diễn tả một sự việc, hành động đã không thể xảy ra trong hiện tại (đã xảy ra trong quá khứ) nếu có một điều kiện nào đó được đề ra.
    + Mệnh đề IF: chia thì Quá khứ đơn
    + Mệnh đề chính: chia thể quá khứ của tương lai đơn (would + Vo).

  – Điều kiện IF loại 3 diễn tả một hành động đã không thể xảy ra được trong quá khứ nếu có một điều kiện được đề ra, như đặt một giả thiết nếu hành động đó không xảy ra trong quá khứ nhưng sự thật là đã xảy ra trong quá khứ.
    + Mệnh đề IF: chia thì Quá khứ hoàn thành (had + PP)
    + Mệnh đề chính: chia would have + PP.

  0
  2022-09-25T05:24:13+00:00

  11. If we don’t act soon, we will lose that forest in five years. (Nếu chúng ta không hành động sớm, chúng ta sẽ mất khu rừng đó trong 5 năm tới.)

  12. If I could choose a city to visit, I  would go to San Francisco. It’s my dream. (Nếu tôi có thể chọn thành phố để thăm, tôi sẽ đi San Francisco. Nó là giấc mơ của tôi.)

  13. She would pass the examination if she had studied hard

  14. If there were no water and air, there would be no life on earth. (Nếu không có nước và không khí, sẽ không có sự sống trên Trái đất.)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )