Môn Tiếng Anh Lớp 9 Help Choose the best answer : I go on the Internet every day, but I’ve never (1) __________ more than an hour at a time online. I’ve

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Help
Choose the best answer :
I go on the Internet every day, but I’ve never (1) __________ more than an hour at a time online. I’ve got laptop and also a smartphone, so I can (2)___________ the Internet anywhere. Today, for instance, I’ve been (3) ____________ three times.
Mainly I just (4) ____________ my friends. I read online magazines and I look (5) __________ information, too. I also compare prices of things, (6) ___________ I’ve never bought anything online because I don’t think it’s safe.
I’m not an Internet addict, but some of my friends (7) ___________. One friend of mine always looks (8) ___________ because he spends all night online. Although he’s got a lot of bad marks for the exams, he hasn’t (9) ___________ his habits.
In my experience, it’s very useful for people who use the Internet (10) ____________.
1. A. spend B. spending C. spent
2. A. have B. use C. play
3. A. online B. Internet C. computer
4. A. write B. email C. send
5. A. at B. in C. for
6. A. because B. but C. although
7. A. is B. were C. are
8. A. tired B. hard C. happily
9. A. change B. to change C. changed
10. A. sensible B. sensibly C. sensibleness Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 1 ngày 2022-09-18T23:37:14+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T23:39:00+00:00

  (1) Have never + V_PII (thì hiện tại hoàn thành) => C. spent
  (2) Cụm từ: use the Internet (sử dụng mạng toàn cầu) => B. use
  (3) Từ có nghĩa phù hợp nhất => A. online (trực tuyến)
  (4) Từ có nghĩa phù hợp nhất => B. email (gửi thư điện tử)
  (5) Cụm từ: Look for st ( tìm kiếm thứ gì) => C. for
  (6) Từ nối thể hiện quan hệ tương phản, đằng trước là dấu phẩy = > B. but
  (7) Động từ to be chia ở số nhiều thì hiện tại đơn => C. are
  (8) Chỗ cần điền là một tính từ => A. tired
  (9) Has+V_PII (thì hiện tại hoàn thành) => C. changed
  (10) Chỗ cần điền là một trạng từ => B. sensibly

  Tạm dịch:
  Tôi truy cập Internet mỗi ngày, nhưng tôi chưa bao giờ dành hơn một giờ mỗi lần trực tuyến. Tôi đã có máy tính xách tay và điện thoại thông minh, vì vậy tôi có thể sử dụng Internet ở bất cứ đâu. Ví như hôm nay, tôi đã trực tuyến ba lần.
  Chủ yếu tôi chỉ gửi thư điện tử cho bạn bè của tôi. Tôi đọc tạp chí trực tuyến và tôi tìm kiếm thông tin Tôi cũng so sánh giá của mọi thứ, nhưng tôi chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì trực tuyến vì tôi không nghĩ nó an toàn.
  Tôi không phải là người nghiện Internet, nhưng một số bạn bè của tôi thì có. Một người bạn của tôi luôn trông rất mệt mỏi vì anh ta dành cả đêm trực tuyến. Mặc dù anh ấy bị rất nhiều điểm kém trong các kỳ thi, anh ấy vẫn không thay đổi thói quen của mình.
  Theo kinh nghiệm của tôi, nó rất hữu ích cho mọi người để sử dụng Internet một cách hợp lý.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )