Môn Tiếng Anh Lớp 9 I. Choose the best answer: 1. I arrive at work _____ nine o’clock. A. at B. in C. to D. for 2. I get up ____ seven o’clock

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 I. Choose the best answer:
1. I arrive at work _____ nine o’clock. A. at B. in C. to D. for
2. I get up ____ seven o’clock every morning. A. till B. in C. for D. at
3. They will come here ______11:30 AM. A. between B. at C. for D. in 4. There is a meeting_____9:00 AM and 2:00 PM. A. till B. at C. on D. between
5. We have lived in Hanoi_____ 4 years. A. since B. for C. at D. in
6. April comes _____ March. A. after B. before C. during D. with
7. I had only a sandwich_______ lunch. A. for B. to C. at D. by
8. She has come here _____ yesterday. A. since B. for C. on D. X
9. He was born_____15th, January.A. on B. at C. in D. of
10. We will be there _____ 5:00 o’clock early_____ the morning.
A. on / in B. at / in C. in /on D. in / at Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 2 tháng 2022-10-04T18:23:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T18:24:45+00:00

  $\text{1. A (dùng at đứng trước giờ mang nghĩa lúc mấy giờ)}$

  $\text{2. D (dùng at đứng trước giờ mang nghĩa lúc mấy giờ)}$

  $\text{3. B (dùng at đứng trước giờ mang nghĩa lúc mấy giờ)}$

  $\text{4. D(Có một buổi họp mặt từ 9h sáng đến 2h chiều)}$

  $\text{5. B (for + khoảng thời gian thường được dùng ở thì HTHT để ám chỉ đã được/ đã làm việc j đó được mấy năm)}$

  $\text{6. A (Tháng Tư đến sau tháng Ba)}$

  $\text{7. A (Tôi chỉ có một cái bánh mì sandwich cho bữa trưa) }$

  $\text{8. X (Cô ấy đã tới đây vào hôm qua, đứng giữa come here và yesterday không cần thêm giới từ)}$

  $\text{9. A (Anh ta sinh vào ngày 15 tháng 1)}$

  $\text{10. B (Chúng tôi sẽ tới đây vào lúc 5h sáng sớm ngày mai)}$

  0
  2022-10-04T18:25:20+00:00

  1. A

  2. D

  3. B

  4. D

  5. B

  6. A

  7. A

  8. A

  9. A

  10. B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )