Môn Tiếng Anh Lớp 9 II. Bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn và tính từ dài 1. Are cats ………… (intelligent) than dogs?. → more intelligent than dogs ? 2. Sh

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 II. Bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn và tính từ dài
1. Are cats ………… (intelligent) than dogs?.
→ more intelligent than dogs ?
2. She is…………… (young) than John.
3. Canada is far ………… (large) than Vietnam.
4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.
5. She is …………… (quiet) than her sister.
6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.
7. My bedroom is …………. (big) than yours.
8. The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.
9. These flowers are ……………… (beautiful) than those.
10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 47 phút 2022-09-22T11:55:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T11:57:36+00:00

  II. Bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn và tính từ dài
  1. Are cats ………… (intelligent) than dogs?.
  → more intelligent than dogs ?
  2. She is…………… (young) than John.
  3. Canada is far ………… (large) than Vietnam.
  4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.
  5. She is …………… (quiet) than her sister.
  6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.
  7. My bedroom is …………. (big) than yours.
  8. The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.
  9. These flowers are ……………… (beautiful) than those.
  10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

  giải:

  1.More intelligent
  2.Younger
  3.Larger
  4.More colourful
  5.Quieter
  6.More boring
  7.Bigger
  8.Worse
  9.More beautiful
  10.better

  công thức:

  So sánh hơn của tính từ ngắn: S1 + adj – er + than + S2 
  So sánh hơn của tính từ dài :S + more + adj + than + S2 

  lưu ý:

  Tính từ ngắn là tính tứ chỉ có một âm tiết

  Tính từ dài là tính có từ hai âm tiết trở lên

  Với những tính từ dài có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et, ta xem như là một tính từ ngắn. 

  Với những tính từ ngắn, nếu sau phụ âm là một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm.

  Với những tính từ và trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -y, ta chuyển -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est.

  Những trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -ly, ta cần dùng cấu trúc “more” hoặc “most”.

  0
  2022-09-22T11:57:37+00:00

  II. Bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn và tính từ dài

  1. Are cats ………… (intelligent) than dogs?

  → more intelligent than dogs ?

  2. She is…………… (young) than John.

  → She is younger than John.

  3. Canada is far ………… (large) than Vietnam.

  → Canada is far larger than Vietnam.

  4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

  → My garden is a lot more colourful than this park.

  5. She is …………… (quiet) than her sister.

  → She is quieter than her sister.

  6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

  → My Geograpy class is more boring than my Math class.

  7. My bedroom is …………. (big) than yours.

  → My bedroom is bigger than yours.

  8. The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.

  → The weather this autumn is even worse than last summer.

  9. These flowers are ……………… (beautiful) than those.

  → These flowers are more beautiful than those.

  10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

  → A holiday by the mountains is better than a holiday in the sea.

                                                  #chucbanhoctotnha#

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )