Môn Tiếng Anh Lớp 9 II. Choose the word which is pronounced differently from the others 1. A. passed B. watched C. played D. washed 2. A. proud B. abo

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 II. Choose the word which is pronounced differently from the others
1. A. passed B. watched C. played D. washed
2. A. proud B. about C. around D. would
3. A. market B. depart C. card D. scare
4. A. problem B. love C. box D. hobby
5. A. entrance B. paddy C. bamboo D. banyan Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Natalia 1 năm 2022-05-09T14:20:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-05-09T14:22:33+00:00

  1. Chọn C vì played phát âm là d còn A, B, D phát âm là t

  2. Chọn D vì would phát âm là o͝o còn A, B, C phát âm là ou

  3. Chọn D vì scare phát âm là er còn A, B, C phát âm là är

  4. Chọn B vì love phát âm là ə còn A, C, D phát âm là ä

  5. Chọn A vì entrance phát âm là ə còn B, C, D phát âm là a

  0
  2022-05-09T14:22:38+00:00

  1. C. played           âm \d\

  Những từ có kết thúc là: s, sh, ch, /f/, p, k, o, x đọc là /t/

  Những từ có kết thúc là: t, d đọc là /id/

  Trường hợp còn lại đọc là /d/

  2. D. would       / wo͝od/
  3. D. scare            /sker/
  4. B. love              /ləv/     
  5. A. entrance          ˈ/entrəns/    

  #y21112869

  chúc bn hc tốt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )