Môn Tiếng Anh Lớp 9 II. Passive voice 1. They split the chores equally. – The chores _______________. 2. In my family, my mother handles all the house chor

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 II. Passive voice
1. They split the chores equally.
– The chores _______________.
2. In my family, my mother handles all the house chores.
– All the house chores _________________________.
3. The shop assistant deals with hundreds of customers every day.
– Hundreds of customers ____________________________
4. You have to fulfill your duties.
– Your duties _________________.
5. The boss will postpone the meeting until next Friday.
– The meeting _________________________________________
6. They are discussing the problem of energy shortage.
– The problem of energy shortage_________________.
7. Where can I purchase this equipment?
– Where can __________________________?
8. The earthquake shook the buildings violently.
– The buildings ____________________________________.
helppppppppppppppppppppppppp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 1 tuần 2022-09-20T05:52:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T05:53:48+00:00

  Cấu trúc trung của câu bị đông: S+to be+V3/ed+byO.

  1.They split the chores equally.

  ⇒The chores are split equally.

  ⇒Thì ở đây đang là hiện tại đơn, áp dụng cấu trúc ta có to be ở đây là are do chores số nhiều, split v3 vẫn là split nên giữ nguyên, by them ở đây có thể bỏ.

  2.In my family, my mother handles all the house chores.

  ⇒All the house chores are handled by my mother in my family.

  ⇒Thì ở đây đang là hiện tại đơn, áp dụng cấu trúc ta có to be ở đây là are do chores số nhiều, handle v3 là handled, thêm by mother ở cuối câu.

  3.The shop assistant deals with hundreds of customers every day.

  ⇒Hundred of customers are dealt with every day by the shop assistant.

  ⇒Dùng to be are do customers số nhiều, deal v3 là dealt và thêm by shop assistant.

  4.You have to fulfill your duties.

  ⇒Your duties have to be fulfilled by you.

  ⇒ở đây có have to nên chỉ cần be vào sau và fulfill v3 là fulfilled, thêm by you.

  5.The boss will postpone the meeting until next Friday.

  ⇒The meeting will be postponed until next Friday by the boss.

  ⇒Dùng will be+v3/ed cho tương lai đơn, ở đây v3 của postpond(trì hoãn) là posponded.

  6.They are discussing the problem of energy shortage.

  ⇒The problem of energy shortage is being discussed by them.

  ⇒Is/are+being+v3/ed cho hiện tại tiếp diễn, shortage là số ít nên dùng is và discussed v3 là discussed.

  7.Where can I purchase this equipment?

  ⇒Where can this equipment be purchased by me?

  ⇒Có cấu trúc: Can+be+V3/ed+Byo và ở đây đang là câu hỏi nên mình chuyển wh question lên đầu câu nhưng cấu trúc vẫn giữ nguyên.

  8.The earthquake shook the buildings violently.

  ⇒The buildings were shaken violently by the earthquake.

  ⇒Ở đây shook là v2 của shake nên dùng quá khứ đơn, buildings số nhiều nên dùng were, v3 của shake là shaken.

  #NOCOPY

  #NOPLAGIARISM

  0
  2022-09-20T05:54:00+00:00

  1.They split the chores equally.

  ⇒The chores are split equally.

  2.In my family, my mother handles all the house chores.

  ⇒All the house chores are handled by my mother in my family.

  3.The shop assistant deals with hundreds of customers every day.

  ⇒Hundred of customers are dealt with every day by the shop assistant.

  4.You have to fulfill your duties.

  ⇒Your duties have to be fulfilled by you.

  5.The boss will postpone the meeting until next Friday.

  ⇒The meeting will be postponed until next Friday by the boss.

  6.They are discussing the problem of energy shortage.

  ⇒The problem of energy shortage is being discussed by them.

  7.Where can I purchase this equipment?

  ⇒Where can this equipment be purchased by me?

  8.The earthquake shook the buildings violently.

  ⇒The buildings were shaken violently by the earthquake.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )