Môn Tiếng Anh Lớp 9 IV / Fill in each gap with a suitable preposition 1. Maryam was really impressed ___ the beauty of Hue 2. It seems difficult ____ me to

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 IV / Fill in each gap with a suitable preposition
1. Maryam was really impressed ___ the beauty of Hue
2. It seems difficult ____ me to meet her now
3. He doesn’t depend ____ his parents
4. If you have any trouble, ask ____ help
5. This guide book is full ____ useful information
6. We still keep in touch ____ each other although we live away ____ each other
7. He will go to China ____ the end ____ this week
8. She went out ____ saying a word
9. What do you often do ____ the weekends?
10. She was born ____ September 15th Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 4 tháng 2022-08-07T13:55:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T13:56:38+00:00

  1. Maryam was really impressed on the beauty of Hue

  => Maryam thực sự ấn tượng về vẻ đẹp của Huế
  2. It seems difficult in  me to meet her now

  => Gặp cô ấy bây giờ có vẻ khó
  3. He doesn’t depend on his parents

  => Anh ấy không phụ thuộc vào cha mẹ của mình
  4. If you have any trouble, ask for help

  => Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy yêu cầu giúp đỡ
  5. This guide book is full on useful information

  => Cuốn sách hướng dẫn này chứa đầy thông tin hữu ích
  6. We still keep in touch with  each other although we live away from each other

  => Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau mặc dù chúng tôi sống xa nhau
  7. He will go to China to the end at this week

  => . Anh ấy sẽ đến Trung Quốc vào cuối tuần này
  8. She went out of saying a word

  => Cô ấy không nói một lời
  9. What do you often do at the weekends?

  => Bạn thường làm gì vào cuối tuần?
  10. She was born on September 15th

  => Cô ấy sinh ngày 15 tháng 9

  0
  2022-08-07T13:56:57+00:00

  1. Maryam was really impressed.by…the beauty of Hue 

   impressed with/by: có ấn tượng /xúc động với

  2. It seems difficult.for…me to meet her now

  Difficult + for + sb + to V

  3. He doesn’t depend.on…his parents

  Depend +on:dựa vào, tùy thuộc vào ai hay điều gì.

  4. If you have any trouble, ask.for..help

  Ash + for:điều đó có nghĩa  bạn muốn ai đó cho bạn một cái  đó.

  5. This guidebook is full.of..use full information

  Full + of: đầy

  6. We still keep in touch..to..each other although we live away..from..each other

  7. He will go to China.at..the end.of..this week

  At the end (of something):thời điểm kết thúc 

  8. She went out.without…saying a word

  S + V + without + V-ing

  9. What do you ofen do.at..the weekends?

  At the weekends: cuối tuần

  10. She was born .on.. September 15th

  On chỉ các khoảng thời gian cụ thể hơn in; như là các thứ trong tuần, ngày tháng cụ thể và vào các ngày lễ cụ thể có chứa từ day

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )