Môn Tiếng Anh Lớp 9 the pikes have lived here since July 1st, 2003 ->the pikes began John’s career as a television presenter began five years ago -> John h

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 the pikes have lived here since July 1st, 2003
->the pikes began
John’s career as a television presenter began five years ago
-> John has Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 6 ngày 2022-05-07T05:21:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T05:22:50+00:00

  `1` The pikes began living / to live here on July 1st , 2003 

  `->` S + began + to- V / Ving + O 

  `2` John has  been a television presenter for five years

  `->` S + has / have + Vpp+ O +… for + khoảng thời gian

  0
  2022-05-07T05:23:00+00:00

  1. The pikes began living/ to live here on July 1st, 2003.

  → S + begin + V_ing : Nói về 1 hành động xảy ra thường xuyên, mang tính lặp lại

      S + begin + to V: Nói về 1 hành động xảy ra trong trường hợp/thời gian nhất định.

  2. John has been a television presenter for five years.

  → S + have/has + Vpp + for/since + time: Cấu trúc thì Hiện tại hoàn thành

  `\text{Chúc bn hk tốt!}`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )