Môn Tiếng Anh Lớp 9 Viết = 2 cách VI. Chuyển các câu với động từ chỉ nhận thức sau sang câu bị động 64. I have heard her sing this song several times. 65.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Viết = 2 cách
VI. Chuyển các câu với động từ chỉ nhận thức sau sang câu bị động
64. I have heard her sing this song several times.
65. People saw him steal your car.
66. The teacher is watching the work.
67. He won’t let you do that silly thing again.
68. People don’t make the children work hard.
69. They made him work all day.
70. The detective saw the woman putting the jewelry in her bag.
71. The terrorists made the hostages lie down.
72. Police advise drivers to use an alternative route.
73. She helps me to do all these difficult exercises. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 2 tuần 2022-09-17T18:27:13+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-17T18:28:19+00:00

  `64, →` She has been heard to sing this song several times by me

  `65, →` He was seen to steal your car

  `66, →` They are being watched to work by the teacher

  `67, →` You won’t be let to do that silly thing again

  `68, →` The children aren’t made to work hard

  `69, →` He was made to work all day

  `70, →` The woman was seen putting the jewelry in her bag by the detective

  `71, →` The hostages were made to lie down by the errorists

  `72, →` Drivers are advised to use an alternative route by the police

  `73, →`I am helped to do all these difficult exercises by her

  *Cấu trúc chung câu bị động và câu chủ động:

  `-`Câu chủ động: Subject + Verb + Object

  `-`Câu bị động: Subject + Verb + By Object

  Một số lưu ý khi chuyển sang câu bị động trong tiếng Anh:

  -Trường hợp 1: lấy tân ngữ gián tiếp lên làm chủ ngữ cho câu bị động

  `→`S + be + P2 + Od

  `-`Trường hợp 2: lấy tân ngữ trực tiếp lên làm chủ ngữ cho câu bị động

  `→`S + be + P2 + giới từ + Oi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )