Môn Tin Học Lớp 10 Dùng NNLT free IDE pascal,VCT nhập vào một chuỗi X,kiểm tra xâu:xâu mà có các kí tự số chẵn nhiều hơn các kí tự số lẻ thì in ra là xâu

Question

Môn Tin Học Lớp 10 Dùng NNLT free IDE pascal,VCT nhập vào một chuỗi X,kiểm tra xâu:xâu mà có các kí tự số chẵn nhiều hơn các kí tự số lẻ thì in ra là xâu lẻ và ngược lại thì in ra xâu lẻ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 5 phút 2022-07-30T13:46:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. dananh
  0
  2022-07-30T13:47:59+00:00

  program xau_so;

  uses crt;

  var xau,xc,xl:string;

       i,so:byte;

  begin

         clrscr;

         write(‘Nhap xau: ‘);  readln(xau);

         xc:=”;  xl:=”;

         for i:=1 to length(xau) do

                begin

                       val(xau[i],so);

                       if so mod 2=0 then xc:=xc+xau[i] else xl:=xl+xau[i];

                end;

         if length(xc)>length(xl) then write(xc) else write(xl);

         readln;

  end.

  0
  2022-07-30T13:48:16+00:00

  uses crt;
  var x:string; i,c,l:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘Nhap mot chuoi X: ‘);readln(x);
     for i:=1 to length(x) do 
        if x[i] in [‘0′,’2′,’4′,’6′,’8’] 
           then inc(c) else inc(l);
     if c>l then writeln(‘Day la xau chan’) else
     writeln(‘Day la xau le’);
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )