Môn Tin Học Lớp 10 Những công thức pascal nâng cao,hãy nêu chúng và giải thích ( Ví dụ: đệ qui,quy hoạch động,…)

Question

Môn Tin Học Lớp 10 Những công thức pascal nâng cao,hãy nêu chúng và giải thích ( Ví dụ: đệ qui,quy hoạch động,…) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 24 phút 2022-09-22T13:07:02+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. dananh
  0
  2022-09-22T13:08:27+00:00

  công thức 1.

  uses crt; {khai bao’ thu vien crt}

  var n,i,dem:integer;

  BEGIN

  clrscr;{ cau lenh xoa man hinh};

  write(‘Nhap n: ‘);readln(n);

  dem:=0;

  for i:=1 to n do

  begin

  if i mod 2=0 then

  begin

  write(i:4);

  dem:=dem+1;

  end;

  if dem=15 then

  begin

  dem:=0;

  writeln;{in duoc 15 so thi xuong dong};

  end;

  end;

  readln

  END.

  công thức 2.

  uses crt;

  var a,b,tg,i,tong:integer;

  function tinh(x,y:integer):integer;

  begin

  tg:= x mod y;

  if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg);

  end;

  BEGIN

  clrscr;

  write(‘Nhap a: ‘);readln(a);

  write(‘Nhap b: ‘);readln(b);

  tong:=1;

  for i:=2 to abs(a+b) do

  if (abs(a+b) mod i =0) then tong:=tong+i;

  writeln(‘Tong 2 so la: ‘,a+b);

  writeln(‘Hieu 2 so la: ‘,a-b);

  writeln(‘Tich 2 so la: ‘,a*b);

  writeln(‘Thuong 2 so la: ‘,a/b:0:4);

  writeln(‘UCLN 2 so la: ‘,tinh(a,b));

  writeln(‘Tong cac uoc cua ‘,a+b,’ la: ‘,tong);

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )