Môn Tin Học Lớp 11 1) Kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng là: a) Mỗi phần tử là 1 kiểu b) Có cùng một kiểu dữ liệu c) Có cùng một kiểu đó là kiểu số n

Question

Môn Tin Học Lớp 11 1) Kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng là:
a) Mỗi phần tử là 1 kiểu
b) Có cùng một kiểu dữ liệu
c) Có cùng một kiểu đó là kiểu số nguyên
d) có cùng một kiểu đó là kiểu số thực.
2) Cú pháp nào sau đây là đúng?
a) Type mang: array [-100 to 100] of integer;
b) Type mang =array[-100 to 100] of integer;
c) Type mang: array[-100..100] of integer;
d)Type mang =array[-100..100] of integer;
3) Cú pháp câu lệnh nào sau đây đúng?
a) Var mang: array[1…100,1…100] of char;
b) Var mang: array[1…100; 1…100] of char;
c) Var mang2c: array(1..100,1..100) of char;
d) Var mang2c: array[1..100, 1..100] of char;
4) Cú pháp câu lệnnh nào sau đây đúng?
a) Type mang: array [-100 to 100, -100 to 100] of integer;
b) Type mang: array [-100..100,-100..100] of integer;
c) Type mang = array [-100 to 100, -100 to 100] of integer;
d) Type mang = array [-100..100, -100..100] of integer;
5) Với khai báo A:array[1..100,1..100] of integer; thì việc truy xuất đến các phần tử như sau:
a) A( i , j )
b) A[ i , j ]
c) A( i ; j )
d) A[ i ; j ]
6) Xâu ‘ ABBA ‘ bằng xâu:
a) ‘A’
b) ‘B’
c) ‘abba’
d) Tất cả đều sai.
7) Xâu ‘2007’ nhỏ hơn xâu:
a) ‘20007’
b) ‘207’
c) ‘1111111111’
d) ‘1010101010’
8) Hàm copy (s,p,n) cho giá trị là:
a) Một xâu gồm n kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí p của xâu S
b) Một xâu gồm p kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí n của xâu S
c) Một xâu gồm n kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí p-n của xâu S
d) Một xâu gồm p kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí n-p của xâu S
9) Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:
a) Có thể nhập giá trị của một biến kiểu bản ghi như nhập giá trị của biến kiểu dữ liệu chuẩn.
b) Có thể xuất giá trị của một biến kiểu bản ghi như xuất giá trị của biến kiểu dữ liệu chuẩn.
c) Có thể nhập hay xuất giá trị của một biến kiểy bản ghi như nhập hay xuất giá trị của biến kiểu dữ liệu chuẩn.
d) Các thao tác nhập, xuất hhay xử lý mỗi trường bản ghi phải tuân theo quy định của kiểu trường này..
10) Để truy cập dữ liệu của trường nào đó trên biến bản ghi ta sử dụng cú pháp:
a) Tên trường. tên biến;
b) Tên trường: tên biến;
c) Tên biến. tên trường;
d) Tên biến: tên trường
11) Để truy xuất đến các phần tử của mảng 1 chiều ta dùng mấy vòng lặp for…..do
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
12) Để truy xuất đến các phần tử của mảnh 2 chiều ta dùng mấy vòng lặp for…..do
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nevaeh 2 tuần 2022-01-08T11:40:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-08T11:41:10+00:00

  Câu 1: Mỗi phần tử trong mảng phải có cùng kiểu dữ liệu

  => Đáp án A

  Câu 2: Cú pháp đúng: Type mang =array[-100..100] of integer;

  => Đáp án D

  Câu 3: Cú pháp đúng: Var mang2c: array[1..100, 1..100] of char;

  => Đáp án D

  Câu 4: Cú pháp đúng: Type mang = array [-100..100, -100..100] of integer;

  => Đáp án D

  Câu 5: Để truy xuất đến phần tử hàng i cột j, ta dùng A[i, j]

  => Đáp án B

  Câu 6: Cả 3 xâu đều bé hơn ‘ABBA’

  => Đáp án D

  Câu 7: Xâu ‘2007’ bé hơn xâu ‘207’

  => Đáp án B

  Câu 8: Hàm Copy(s, p, n) cho giá trị là một xâu gồm n phần tử bắt đầu tự ví p của xâu s

  => Đáp án B

  Câu 9: Các thao tác nhập, xuất hay xử lí mỗi trường bản ghi phải tuân theo quy định của kiểu trường này

  => Đáp án D

  Câu 10: Để truy cập dữ liệu của trường nào đó trên biến bản ghi ta sử dụng cú pháp <tên biến>.<tên trường>;

  => Đáp án C

  Câu 11: Để truy xuất đến các phần tử của mảng 1 chiều, ta dùng 1 vòng lặp For .. do ..

  => Đáp án A

  Câu 12: Để truy xuất đến các phần tử của mảng 2 chiều, ta dùng 2 vòng lặp For .. do ..

  => Đáp án B

  0
  2022-01-08T11:41:30+00:00

  1) c) Có cùng một kiểu đó là kiểu số nguyên

  2) d) Type mang =array[-100..100] of integer;

  3) d) Var mang2c: array[1..100, 1..100] of char;

  4) d) Type mang = array [-100..100, -100..100] of integer;

  5) b) A[ i , j ]

  6) c) ‘abba’

  7) a) c) và d)

  8) a) Một xâu gồm n kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí p của xâu S

  9) d) Các thao tác nhập, xuất hhay xử lý mỗi trường bản ghi phải tuân theo quy định của kiểu trường này.

  10) b) Tên trường: tên biến;

  11) a) 1

  12) a) 1

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )