Môn Tin Học Lớp 11 1) Viết chương trình tính diện tích hình tròn với bán kính R nhập từ bàn phím 2) Viết chương trình tính diện tích hình tam giác với độ

Question

Môn Tin Học Lớp 11 1) Viết chương trình tính diện tích hình tròn với bán kính R nhập từ bàn phím
2) Viết chương trình tính diện tích hình tam giác với độ dài cạnh đáy a và chiều cao h nhập từ bàn phím.
3) Viết chương trình tìm số lớn nhất giữa 3 số a,b,c nhập từ bàn phím
4) Viết chương trình tìm số bé nhất giữa 3 số a,b,c nhập từ bàn phím
5). Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Pascal giải phương trình ax+b=0
6). Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Pascal giải phương trình:
〖ax〗^2+bx+c=0 (a≠0)
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2022-02-08T20:04:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-08T20:05:57+00:00

  Câu 1:

  uses crt;

  var r:real;

  begin

  clrscr;

  readln(r);

  write(‘S= ‘,r*r*3.14:10:2);

  readln

  end.

  Câu 2:

   uses crt;

   var a,b:real;

   begin

   clrscr;

   readln(a,h);

   write(‘S= ‘,a*h);

   readln

   end.

  Câu 3:

  uses crt;

  var a,b,c:longint;

  begin

  clrscr;

  write(‘So lon nhat: ‘);

   if (a<c) and (b<c) then write(c);

   if (b>a) and (b>c) then write(b);

   if (a>b) and (a>c) then write(a);

  readln

  end.

  Câu 4:

  uses crt;

  var a,b,c:longint;

  begin

  clrscr;

  write(‘So nho nhat: ‘);

   if (a>c) and (b>c) then write(c);

   if (b<a) and (b<c) then write(b);

   if (a<b) and (a<c) then write(a);

  readln

  end.

  Câu 5:

  uses crt;
  var a,b:longint;
  begin
  clrscr;
  readln(a,b);
  if (a=0) and (b=0) then write(‘Pt co vo so No’);
  if (a=0) and (b<>0) then write(‘Pt vo No’);
  if (a<>0) and (b<>0) then write(‘Pt co nghiem x= ‘,-b/a:10:2);
  readln
  end.

  Câu 6:

  uses crt;

  var a,b,c:longint;

  begin
  clrscr;

  repeat readln(a,b,c);
  untila<>0;
  d:=sqr(b)-4*a*c;
   IF d<0 THEN write(‘Phuong trinh vo nghiem!’)
      ELSE
      BEGIN
           x1:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
           x2:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
           IF d=0 THEN writeln(‘Phuong trinh co nghiem kep x = ‘,x1:0:2)
           ELSE writeln(‘Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: ‘,x1:0:2,’ ‘,x2:0:2);
      END;
   readln;
  END. 

  Chú ý: các bài đều có thể khai báo bằng các kiểu dữ liệu khác nhau như longint,real, integer,…Nếu khai báo là real thì cần phải viết :0:2 hoặc :0:..(tùy theo bản thân) ở phần kết quả riêng bài 6 thì kết quả luôn phải viết dạng :0:2 hoặc :=0:..(tùy theo ý của bản thân))

   

  0
  2022-02-08T20:06:35+00:00

  1)Program Tuongtaylor;
  uses crt;
  var r:real;
  begin
  clrscr;
     write(‘R=’);readln(r);
     writeln(‘Dien tich: ‘,r*r*pi:0:2);
  readln
  end.

  2)Program Tuongtaylor;
  uses crt;
  var a,h:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘a,h= ‘);readln(a,h);
     writeln(‘Dien tich: ‘,(a*h)/2:0:2);
  readln
  end.

  3)Program Tuongtaylor;
  uses crt;
  var a,b,c:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘a,b,c= ‘);readln(a,b,c);
     write(‘So lon nhat: ‘);
     if(a>b)and(a>c)then write(a) else
     if(b>a)and(b>c)then write(b) else write(c);
  readln
  end.

  4)Program Tuongtaylor;
  uses crt;
  var a,b,c:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘a,b,c= ‘);readln(a,b,c);
     write(‘So be nhat: ‘);
     if(a<b)and(a<c)then write(a) else
     if(b<a)and(b<c)then write(b) else write(c);
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )