Môn Tin Học Lớp 11 Đọc vào từ bàn phím nhiệt độ của ngày hôm nay (t) để chọn loại giải trí thích hợp: + Nếu (t < 20) thì “Troi lanh, ban nen o nha coi TV”

Question

Môn Tin Học Lớp 11 Đọc vào từ bàn phím nhiệt độ của ngày hôm nay (t) để chọn loại giải trí thích hợp:
+ Nếu (t < 20) thì “Troi lanh, ban nen o nha coi TV” + Nếu (t >= 20) và (t < 25) thì “Troi mat me, ban nen đi cam trai” + Nếu (t >= 25) và (t < 30) thì “Troi hoi nong, ban nen di tam bien My Khe” + Nếu (t >= 30) thì “Troi nong, ban nen di nghi mat o Da Lat” Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rose 5 tháng 2022-06-30T14:58:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T15:00:09+00:00

  Program Do_nhiet_do;

  Uses crt;

  Var t:Real;

  Begin

  Clrscr;

  Write(‘Hay nhap nhiet do hom nay: ‘); readln(t);

  If t<20 then writeln(‘Troi lanh, ban nen o nha coi TV’) else

  If (t>=20) and (t<25) then writeln(‘Troi mat me, ban nen đi cam trai’) else

  If (t>=25) and (t<30) then writeln(‘Troi hoi nong, ban nen di tam bien My Khe’) else

  If t>=30 then writeln(‘Troi nong, ban nen di nghi mat o Da Lat’);

  Readln;

  End.

  0
  2022-06-30T15:00:41+00:00

  Program Do_nhiet_do;

  Uses crt;

  Var t:Real;

  Begin

  Clrscr;

  Write(‘Hay nhap nhiet do hom nay: ‘); readln(t);

  If t<20 then writeln(‘Troi lanh, ban nen o nha coi TV’) else

  If (t>=20) and (t<25) then writeln(‘Troi mat me, ban nen đi cam trai’) else

  If (t>=25) and (t<30) then writeln(‘Troi hoi nong, ban nen di tam bien My Khe’) else

  If t>=30 then writeln(‘Troi nong, ban nen di nghi mat o Da Lat’);

  Readln;

  End.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )