Môn Tin Học Lớp 11 Giúp em giải với ạ ❤️

Question

Môn Tin Học Lớp 11 Giúp em giải với ạ ❤️ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tin-hoc-lop-11-giup-em-giai-voi-a-️

in progress 0
Samantha 7 tháng 2022-08-20T17:31:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T17:32:49+00:00

  Bài 1:

  uses crt;
  var t,v:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘Diem toan= ‘);readln(t);
     write(‘Diem van= ‘);readln(v);
     if (t+v)/2>=5 then writeln(‘Ban da do’) else writeln(‘Ban da truot’);
  readln
  end.

  Bài 2:

  uses crt;
  var n,m:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘Nhap 2 so bat ki: ‘);readln(n,m);
     writeln(‘Tong: ‘,m+n);
     if (m mod 2=0)and(n mod 2=0) then writeln(‘Ca 2 so deu la so chan’) else writeln(‘Ca 2 so khong deu la so chan’);
  readln
  end.

  0
  2022-08-20T17:33:01+00:00

  Bài 1:

  Var a,b,s : real;

  Begin

  Clrscr;

  Write(‘ diem van’);

  Readln(a);

  Write(‘ diem toan’);

  Readln(b);

  s:=(a+b)/2;

  If s>=5 then write(‘ban da do’) else write(‘ ban da truot’);

  Readln

  End.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )