Môn Tin Học Lớp 11 nhập ba số a b c bất kì hãy kiểm tra xem ba số đó có là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không thông báo lên màn hình thỏa mãn hay

Question

Môn Tin Học Lớp 11 nhập ba số a b c bất kì hãy kiểm tra xem ba số đó có là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không thông báo lên màn hình thỏa mãn hay không thỏa mãn với các trường hợp tương ứng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 5 tháng 2022-01-06T16:10:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T16:12:12+00:00

  Bạn tham khảo bài này nha!

  mon-tin-hoc-lop-11-nhap-ba-so-a-b-c-bat-ki-hay-kiem-tra-em-ba-so-do-co-la-do-dai-ba-canh-cua-mot

  0
  2022-01-06T16:12:40+00:00

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var a,b,c: extended;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap a, b, c: ‘); Readln(a,b,c);
          If (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then Write(‘Do la do dai 3 canh cua tam giac’)
          Else Write(‘Do khong phai do dai 3 canh cua tam giac’);
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )