Môn Tin Học Lớp 11 Nhập vào mảng A gồm n phần tử. Tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng

Question

Môn Tin Học Lớp 11 Nhập vào mảng A gồm n phần tử. Tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 15 phút 2022-12-31T17:29:17+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T17:31:02+00:00

  Bài này là phân tử đầu tiên nếu có nhiều phần tử có số lần xuất hiện là max nha

  program xuahien;

  uses crt;

  var A:array[1..10000] of integer;

        n,i,max,d,ptu:integer;

  begin

  writeln(‘Nhap so luong phan tu: ‘);   readln(n);

  writeln(‘NHAP GIA TRI TUNG PHAN TU CUA DAY’);

  for i:=1 to n do

   begin

    write(A[‘,i,’]= ‘); 

    readln(A[i]);

   end;

  max:=1;  ptu:=A[1];

  for i:=1 to n-1 do

   begin

    d:=1;

    for j:=i+1 to n do

     if A[i]=A[j] then d:=d+1;

    if d>max then

     begin

       max:=d;

       ptu:=A[i];

     end;

   end;

  writeln(‘Day vua nhap la:’);

  for i:=1 to n do

   write(A[i]:4);

  writeln;

  write(‘Phan tu co so lan xuat hien nhieu nhat la: ‘,ptu);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )