Môn Tin Học Lớp 11 viết chương trình con hoán đổi vị trí của 2 số nguyên a và b

Question

Môn Tin Học Lớp 11 viết chương trình con hoán đổi vị trí của 2 số nguyên a và b Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 4 ngày 2022-05-08T21:25:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T21:26:11+00:00

  procedure doi(a, b: integer);

      Begin

           a:=a+b;

           b:=a-b;

           a:=a-b;

      End.

  {GM Kiet}

  0
  2022-05-08T21:26:13+00:00

  program HoanDoiGiaTriHaiSo;

  uses Crt;
  var  A : integer;    B : integer;    Tam : integer;
  begin

  Write(‘A=’);   

  ReadLn(A);   

  Write(‘B=’);   

  ReadLn(B);       

  Tam := A;    A := B;    B := Tam;     

  WriteLn(‘A = ‘, A);   

  WriteLn(‘B = ‘, B);   

  Readln;

  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )