Môn Tin Học Lớp 11 Viết chương trình nhập vào 2 xâu S1 và S2 . Ghép 2 xâu đó thành 1 xâu và đưa ra màn hình xâu vừa ghép . M.n giúp mk vs ạ

Question

Môn Tin Học Lớp 11 Viết chương trình nhập vào 2 xâu S1 và S2 . Ghép 2 xâu đó thành 1 xâu và đưa ra màn hình xâu vừa ghép .
M.n giúp mk vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 5 tháng 2022-07-03T08:55:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T08:56:26+00:00

  Mình code C++ nhé:

  #include <string>

  #include <iostream>

  int main()

  {
      string s1, s2; //Khai báo xâu

      cin >> s1 >> s2; //Nhập vào 2 xâu từ bàn phím.

      string s = s1 + s2; // Trong C++ và nhiều ngôn ngữ khác, phép cộng xâu chính là phép ghép 2 xâu thành 1.

      cout << s; //Đưa ra màn hình xâu vừa ghép.

      return 0; //Kết thúc.

  }

  0
  2022-07-03T08:56:45+00:00

  program congxau;
  uses crt;
  var S1,S2:string;
  begin
   clrscr;
   write(‘Nhap xau S1: ‘); readln(S1);
   write(‘Nhap xau S2: ‘); readln(S2);
   writeln(‘Xau ghep: ‘,S1+S2);

   readln;
  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )