Môn Tin Học Lớp 11 Viết chương trình nhập vào họ tên một người, in ra màn hình họ tên người đó và cho biết họ tên này có bao nhiêu ký tự kể cả ký tự dấu c

Question

Môn Tin Học Lớp 11 Viết chương trình nhập vào họ tên một người, in ra màn hình họ tên người đó và cho biết họ tên này có bao nhiêu ký tự kể cả ký tự dấu cách. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Everleigh 1 năm 2022-03-22T00:47:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T00:48:54+00:00

  program xau;
  uses crt;
  var st : string;
  begin clrscr;
  write(‘Nhapho ten nguoi do :’); readln(st);
  writeln(‘Ten nguoi do la :’,st);
  writeln(‘Ten nguoi do co ‘,length(st),’ ki tu ‘);
  readln
  end.

  0
  2022-03-22T00:48:58+00:00

  program hoten

  Uses crt;

  var s:string;

  i,d:integer;

  begin

  write(‘Nhap ho ten: ‘); read(s);

  for i:=1 to length(s) do inc(d);

  writeln(‘Ho ten nguoi do la: ‘,s);

  write(‘Ho ten nguoi nay co: ‘,d,’ki tu’);

  Readln;

  End.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )