Môn Tin Học Lớp 11 viết chương trình sắp xếp mảng A theo thứ tự tăng dần , giảm dần ( sử dụng chương trình con )

Question

Môn Tin Học Lớp 11 viết chương trình sắp xếp mảng A theo thứ tự tăng dần , giảm dần ( sử dụng chương trình con ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rose 4 tháng 2022-01-14T07:52:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T07:54:22+00:00

  program oken;
  uses crt;
  type mang= array [1..100] of integer;
  var a: mang;
      n: integer;
  procedure nhap(x: longint; var d: mang);
          var i: longint;
          begin
                  for i:=1 to x do
                          begin
                                  write(‘A[‘,i,’]: ‘);
                                  readln(d[i]);
                          end;
          end;
  procedure xuat(d: mang; pt:longint);
          var i: longint;
          begin
                  for i:=1 to pt do
                          write(d[i],’ ‘);
                  writeln;
          end;
  procedure sxgiam(var d: mang; pt:longint);
          var i,j,tam: longint;
          begin
                  for i:=1 to pt-1 do
                          for j:=i+1 to pt do
                                  if d[i]<d[j] then
                                          begin
                                                  tam:=d[i];
                                                  d[i]:=d[j];
                                                  d[j]:=tam;
                                          end;
          end;
  procedure sxtang(var d: mang; pt:longint);
      var i,j,tam: longint;
      begin
              for i:=1 to pt-1 do
                      for j:=i+1 to pt do
                              if d[i]>d[j] then
                                      begin
                                              tam:=d[i];
                                              d[i]:=d[j];
                                              d[j]:=tam;
                                      end;
      end;
  begin
      clrscr;
          write(‘Nhap so phan tu cua mang A: ‘); readln(n);
          nhap(n,a); xuat(a,n);
          write(‘Sap xep mang A tang dan: ‘);sxtang(a,n); xuat(a,n);
          write(‘Sap xep mang A giam dan: ‘);sxgiam(a,n); xuat(a,n);
      readln;
  end.

  0
  2022-01-14T07:54:34+00:00

  uses crt; 
  type kieumang=array[1..10000] of integer;
  var a:kieumang;
          n,i,j:integer;
  {—Nhap—}
  procedure nhap_mang(var a:kieumang; n:integer);
  begin
          for i:=1 to n do
                  begin
                          write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘); readln(a[i]);
                  end;
  end;
  {—Xuat—}
  procedure xuat_mang(var a:kieumang; n:integer);
  begin
          for i:=1 to n do write(a[i],’ ‘);
  end;
  {—Tang-dan—}
  procedure tang_dan(var a:kieumang; n:integer);
          var tg,i,j:integer;
          begin
                  for i:=1 to n-1 do
                          for j:=i+1 to n do
                                  if a[i]>a[j] then
                                          begin
                                                  tg:=a[i];
                                                  a[i]:=a[j];
                                                  a[j]:=tg;
                                          end;
          end;
  {—Giam-dan—}
  procedure giam_dan(var a:kieumang; n:integer);
          var tg,i,j:integer;
          begin
                  for i:=1 to n-1 do
                          for j:=i+1 to n do
                                  if a[i]<a[j] then
                                          begin
                                                  tg:=a[i];
                                                  a[i]:=a[j];
                                                  a[j]:=tg;
                                          end;
          end;
  {—Chuong-trinh-chinh—}
  BEGIN
          clrscr;
          write(‘Nhap so luong phan tu: ‘); readln(n);
          nhap_mang(a,n);
          xuat_mang(a,n);
          writeln;
          write(‘Day tang dan: ‘); tang_dan(a,n); xuat_mang(a,n); writeln;
          write(‘Day giam dan: ‘); giam_dan(a,n); xuat_mang(a,n);
          readln;
  END.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )