Môn Tin Học Lớp 11 Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật (sử dụng chương trình con – Hàm hoặc Thủ tục. Giúp mình với ạ!!! ( dùng pascal

Question

Môn Tin Học Lớp 11 Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật (sử dụng chương trình con – Hàm hoặc Thủ tục.
Giúp mình với ạ!!! ( dùng pascal ạ ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 2 tháng 2022-03-15T04:43:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-15T04:44:56+00:00

  program tinh;
  uses crt;
  var x,y : integer;
  function cv(a,b : integer) : integer;
  begin cv:=(a+b)*2; end;
  function dt(a,b : integer) : integer;
  begin dt:=a*b; end;
  begin clrscr;
  write(‘Nhap hai canh hinh chu nhat :’);
  readln(x); readln(y);
  writeln(‘Chu vi hinh chu nhat la :’,cv(x,y));
  writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la :’, dt(x,y));
  readln
  end.

  0
  2022-03-15T04:45:10+00:00

  uses crt;
  var a,b:real;
  function cv(x,y:real):real;
  begin
     cv:=(x+y)*2;
  end;
  function dt(x,y:real):real;
  begin
     dt:=a*b;
  end;
  begin
     write(‘Nhap a: ‘); readln(a);
     write(‘Nhap b: ‘); readln(b);
     writeln;
     write(‘Chu vi hinh chu nhat la: ‘,cv(a,b):4:2);
     writeln;
     write(‘Dien tich hinh chu nhat la: ‘,dt(a,b):4:2);
     readln
  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )