Môn Tin Học Lớp 11 viết hàm max(a,b) để tìm số lớn nhất trong hai số a và b

Question

Môn Tin Học Lớp 11 viết hàm max(a,b) để tìm số lớn nhất trong hai số a và b Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 4 tháng 2022-11-09T14:59:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T15:00:56+00:00

  Hàm:

  function max(a,b:integer):integer;

  begin

       if a>b then max:=a else max:=b;

  end;

  Chương trình:

  program lon)nhat;

  uses crt;

  var a,b:integer;

  function max(a,b:integer):integer;

  begin

       if a>b then max:=a else max:=b;

  end;

  BEGIN

       clrscr;

       write(‘Nhap a: ‘);   readln(a);

       write(‘Nhap b: ‘);  readln(b);

       write(‘So lon nhat la: ‘,max(a,b));

       readln;

  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )