Môn Tin Học Lớp 11 viết phương trình tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất của mảng và đưa ra màn hình chỉ số và giá trị của phần tử tìm được .Nếu có nhiều phần

Question

Môn Tin Học Lớp 11 viết phương trình tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất của mảng và đưa ra màn hình chỉ số và giá trị của phần tử tìm được .Nếu có nhiều phần tử có cùng giá trị nhỏ nhất thì đưa ra phần tử lớn nhất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 2 tháng 2022-03-29T04:10:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T04:12:04+00:00

  var n,i,cs,max:longint;

         a: array [1..100] of longint;

  begin

  write(‘Nhap n: ‘); readln(n);

  for i:=1 to n do

  write(‘A[‘,i,’] = ‘); read(a[i]);

  writeln;

  for i:=n downto 1 do

  if a[i]>=max then 

  begin

  max := a[i];

  cs:=i;

  end;

  write(‘Phan tu lon nhat la: ‘,a[cs],’ vi tri la: ‘,cs);

  readln;

  end.

  0
  2022-03-29T04:12:10+00:00

  program Hotrotinhoc;

  var d,i,n,max,min: integer;

  begin

  write(n=’); readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write(‘a[‘,i,’]=’); readln(a[i]);

  end;

  max:=0; min:=32000;

  for i:=1 to n do

  if a[i]<min then min:=a[i];

  for i:=1 to n do

  if min=a[i] then inc(d);

  if d>1 then

  begin

  for i:=1 to n do

  if max<a[i] then a[i]:=max;

  write(max);

  end;

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )