Môn Tin Học Lớp 8 1. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím ba số tự nhiên a, b, c và hiển thị kết quả thông báo ra màn hình bộ ba số đó có phải là bộ số

Question

Môn Tin Học Lớp 8 1. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím ba số tự nhiên a, b, c và hiển thị kết quả thông báo ra màn hình bộ ba số đó có phải là bộ số Pitago hay không.
HỨA CHO 5 SAO Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
12 tháng 2022-04-08T07:16:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T07:18:19+00:00

  uses crt;
  var max,min1,min2,a,b,c:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘Nhap vao ba so:’);readln(a,b,c);
     max:=a; min1:=b;  min2:=c;
     if b>max then begin max:=b; min1:=a;  min2:=c;end;
     if c>max then begin max:=c; min1:=a;  min2:=b;end;
     if(max*max=min1*min1+min2*min2)then
     writeln(‘Day la bo 3 so pytago’) else
     writeln(‘Day khong la bo 3 so pytago’);
  readln
  end.

  0
  2022-04-08T07:18:48+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var a,b,c:integer;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap vao ba so tu nhien: ‘); readln(a,b,c);

     if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=a*a+c*c) or (c*c=a*a+b*b) then

        write(‘Day la bo so Pitago’)

     else write(‘Day khong phai bo so Pitago’);

  readln;

  end.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )