Môn Tin Học Lớp 8 Bài 1 (trang 34 sgk Tin học lớp 8): Viết chương trình Pascal có khai báo và sử dụng biến Bài toán: Một cửa hàng cung cấp dịch vụ bán hà

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Bài 1 (trang 34 sgk Tin học lớp 8): Viết chương trình Pascal có khai báo và sử dụng biến
Bài toán: Một cửa hàng cung cấp dịch vụ bán hàng thanh toán tại nhà. Khách hàng chỉ cần đăng kí số lượng mặt hàng cần mua, nhân viên cửa hàng sẽ trả hàng và nhận tiền thanh toán tại nhà khác hàng. Ngoài giá trị hàng hóa, khách hàng còn phải trả thêm phí dịch vụ. Hãy viết chương trình Pascal để tính tiền thanh toán trong trường hợp khách hàng chỉ mua một mặt hàng duy nhất.
Gợi ý: Công thức cần tính
Tiền thanh toán = Đơn giá x Số lượng + Phí dịch vụ
a. Khởi động Pascal. Gõ chương trình sau và tìm hiểu ý nghĩa từng câu lệnh
b. Lưu chương trình với ten TINHTIEN.PAS. Dịch và chỉnh sửa lỗi nếu có.
c. Chạy chương trình vơi các bộ dữ liệu (đơn giá và số lượng) như sau (1000,20), (3500,200), (18500,123). Kiểm tra tính đúng của các kết quả in ra..
d. Chạy chương trình với bộ dữ liệu (1,35000). Quan sát kết quả nhận được hãy thử đoán lí do tại sao chương trình cho kết quả sai.
KHÔNG ĐC COPPY TRÊN MẠNG NHA Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tuần 2022-01-08T11:15:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-08T11:16:04+00:00

  program bt;

  const phi=5000;          {Mình cho phí là 5000, bạn cũng có thể cho số khác}

  var

         sl, gia:integer;

          tien:longint;

  begin

         write(‘Nhap so luong can mua: ‘); readln(sl);

         write(‘Nhap don gia: ‘); readln(gia);

         tien:=gia*sl+phi;

         write(‘Tien phai thanh toan la: ‘,tien);

         readln;

  end.

  #Chuc_ban_hoc_tot

  #Minh_lam_theo_y_tuong_khong_cope_mang_nhe

  0
  2022-01-08T11:16:15+00:00

  uses crt;

  var dg, sl, phi, t : longint;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap so luong mat hang :’);readln(dg);

  write(‘nhap don gia :’);readln(dl);

  write(‘nhap don gia :’);readln(phi);

  t := dg * sl + phi;

  writeln(‘so tien phai tra :’, t);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )