Môn Tin Học Lớp 8 Bài tập mảng 2 chiều: Bài 3: Số lớn nhất trong mỗi dòng của bảng. số lớn nhất trong mỗi cột của bảng số có kích thước MxN MN GIÚP MK VS

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Bài tập mảng 2 chiều:
Bài 3: Số lớn nhất trong mỗi dòng của bảng. số lớn nhất trong mỗi cột của bảng số có kích thước MxN
MN GIÚP MK VS
ĐẢM BẢO 5* Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 12 tháng 2022-04-08T15:45:21+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T15:46:44+00:00

  uses crt;
  var m,n,i,j,max:longint; a:array[1..1000,1..1000]of longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘m=’);readln(m);
     write(‘n=’);readln(n);
     for i:=1 to m do
        for j:=1 to n do
           begin
              write(‘a[‘,i,’,’,j,’]=’);readln(a[i,j]);
           end;
     for i:=1 to m do
        begin
           max:=a[i,1];
           for j:=1 to n do if a[i,j]>max then max:=a[i,j];
           writeln(‘Max cua hang ‘,i,’: ‘,max);
        end;
     for j:=1 to n do
        begin
           max:=a[1,j];
           for i:=1 to m do if a[i,j]>max then max:=a[i,j];
           writeln(‘Max cua cot ‘,j,’: ‘,max);
        end;
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )