Môn Tin Học Lớp 8 cầm gấp aaaa,em cmonn nhiềuu Câu 1: Câu lệnh Writeln( ‘36 div 3’); cho kết quả gì? A. 36 div 3 B. ‘36 div 3’ C. 12 D. 0 Câu 2: Câu lệnh

Question

Môn Tin Học Lớp 8 cầm gấp aaaa,em cmonn nhiềuu
Câu 1: Câu lệnh Writeln( ‘36 div 3’); cho kết quả gì?
A. 36 div 3 B. ‘36 div 3’ C. 12 D. 0
Câu 2: Câu lệnh in kết quả tính toán của 10 chia 3?
A. Writeln(‘10/3’); B. Writeln(10/3); C. Writeln(‘10/3=’, 10:3); D. Writeln(‘10/3=’, ‘10/3’);
Câu 3: Chọn kết quả đúng của các phép toán sau?
A. 8 MOD 2=0 B. 8 MOD 2=4 C. 8 DIV 2 =0 D. 8 DIV 2 =2
Câu 4: Chọn kết quả đúng của các phép toán sau?
A. 9 DIV 3=3 B. 9 MOD 3=1 C. 12 MOD 3=4 D. 12 DIV 3=0
Câu 5: Phạm vi giá trị của kiểu dữ liệu integer?
A. −2 15 − 1 đến 2 15 B. −2 15 đến 2 15 C. −2 15 đến 2 15 − 1 D. −2 15 − 1 đế n 2 15 − 1
Câu 6: Kiểu dữ liệu Char có độ dài?
A. 255 kí tự B. 256 kí tự C. 0 kí tự D. 1 kí tự
Câu 7: Ý nghĩa của câu lệnh Writeln(‘ dien tich HCN=’,6*4); là gì?
A. ‘dien tich HCN=’,24 B. ‘dien tich HCN=’,6*4 C. dien tich HCN=24 D. dien tich HCN=6×4
Câu 8: Chọn phép toán đúng trong các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây?
A. x < (m+5)*(2a) B. x > (m+5)(2*a) C. x > (m+5)/2 D. x < (m+5)/2a Câu 9: Phép toán 100 >= 5*x đúng với trường hợp nào?
A. x=20 B. x>20 C. x ≥ 21 D. x ≤ 21
Câu 10: Chọn phép toán sai trong các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây?
A. y ≥ 5*x B. y>= 5/x C. y>5*x D. y<5*x Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 10 tháng 2022-08-12T11:24:54+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T11:26:44+00:00

  Câu 1: Câu lệnh Writeln( ‘36 div 3’); cho kết quả gì?
  C. 12
  Câu 2: Câu lệnh in kết quả tính toán của 10 chia 3?
  B. Writeln(10/3); 
  Câu 3: Chọn kết quả đúng của các phép toán sau?
  A. 8 MOD 2=0 
  Câu 4: Chọn kết quả đúng của các phép toán sau?
  A. 9 DIV 3=3 
  Câu 5: Phạm vi giá trị của kiểu dữ liệu integer?
  C. −2 15 đến 2 15 − 1 
  Câu 6: Kiểu dữ liệu Char có độ dài?
  B. 256 kí tự 
  Câu 7: Ý nghĩa của câu lệnh Writeln(‘ dien tich HCN=’,6*4); là gì?
  C. dien tich HCN=24 
  Câu 8: Chọn phép toán đúng trong các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây?
  C. x > (m+5)/2 
  Câu 9: Phép toán 100 >= 5*x đúng với trường hợp nào?
  A. x=20 
  Câu 10: Chọn phép toán sai trong các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây?
  A. y ≥ 5*x

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )