Môn Tin Học Lớp 8 Câu 1: Trong một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, có tất cả bao nhiêu từ khóa để khai báo biến? A.1 B.2 C.4 D.3 Câu 2:

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Câu 1: Trong một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, có tất cả bao nhiêu từ khóa để khai báo biến?
A.1
B.2
C.4
D.3
Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cách khai báo hằng và biến nào là đúng?
A.const x: 30; var y = real;
B.const x = 30; var y: real;
C.const x = 30; var y = real;
D.const x: 30; var y: real;
Câu 3: Cú pháp lệnh gán trong Pascal là
A.:= ;
B.= ;
C.= ;
D.:= ;
Câu 4: Cú pháp khai báo biến trong ngôn ngữ pascal là
A.var : ;
B.var < Danh sách biến>: ;
C.const= ;
D.var ;
Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cách chuyển biểu thức ax2 + bx + c nào sau đây là đúng?
A.a*x*x+b*x+c*x
B.a*x2+b*x+c
C.a*x*x+b.x+c*x
D.a*x*x+b*x+c Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Samantha 5 tháng 2022-07-03T04:42:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T04:44:14+00:00

  1 D  

  2 A 

  3 D 

  4 B 

  5 D 

  nhớ vote mk 5 sao nhá

  0
  2022-07-03T04:44:39+00:00

  Câu 1: Trong một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, có tất cả bao nhiêu từ khóa để khai báo biến?
  A.1
  B.2
  C.4
  D.3
  Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cách khai báo hằng và biến nào là đúng?
  A.const x: 30; var y = real;
  B.const x = 30; var y: real;
  C.const x = 30; var y = real;
  D.const x: 30; var y: real;
  Câu 3: Cú pháp lệnh gán trong Pascal là
  A.<biến>:= <biểu thức>;
  B.<biến>= <biểu thức>;
  C.<biểu thức>= <biến>;
  D.<biểu thức>:= <biến>;
  Câu 4: Cú pháp khai báo biến trong ngôn ngữ pascal là
  A.var <kiểu dữ liệu>: <danh sách biến>;
  B.var < Danh sách biến>: <Kiểu dữ liệu>;
  C.const<tên biến>= <giá trị>;
  D.var <Danh sách biến>  <Kiểu dữ liệu>;
  Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cách chuyển biểu thức ax2 + bx + c nào sau đây là đúng?
  A.a*x*x+b*x+c*x
  B.a*x2+b*x+c 
  C.a*x*x+b.x+c*x 
  D.a*x*x+b*x+c

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )