Môn Tin Học Lớp 8 Câu 13. Cho biết dữ liệu nào sau đây được xem là dữ liệu dạng xâu kí tự: A. 123.4 B.’1234′ C. 123+1E D.1234 Câu 14. Trong các tên sau

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Câu 13. Cho biết dữ liệu nào sau đây được xem là dữ liệu dạng xâu kí tự:
A. 123.4 B.’1234′ C. 123+1E D.1234
Câu 14. Trong các tên sau đây, tên nào hợp lệ trong pascal:
A. Mayin; B. 8a; C. Lop 8a; D. uses
Câu 15. Trong pascal, phép so sánh nào sau đây là đúng
A. 5<7; B .5>7; C. 5=7; D. 12>=15
Câu 16. Writeln (‘Ban hay nhap nam sinh’);
Câu 17. Kết quả của phép toán 20 mod 7 là:
A. 2; B. 4; C.6; D. 5.5
Câu 18. Từ khóa VAR dùng để làm gì?
A. Khai báo Tên chương trình. B. Khai báo Biến
C. Khai báo Hằng D. Khai báo thư viện
Câu 19. Khi ta khai báo biến x có kiểu là integer thì phép gán nào đây là hợp lệ?
a. x:= a/b b. x:= ‘ tin hoc’ c. x:= 200 d. x:= 1.25
Câu 20. Từ khóa CONST dùng để làm gì?
A. Khai báo Tên chương trình. B. Khai báo Biến
C. Khai báo Hằng D. Khai báo thư viện
Câu 21. Để dịch chương trình Pascal sang ngôn ngữ máy ta nhấn tổ hợp phím:
A. Ctrl + X B. Alt + X C. Alt + F9 D. Ctrl + F9
Câu 22. Chọn câu chính xác nhất cho câu trả lời sau:
a. var = 200; b. Var x,y,z: real;
c. const : integer; d. Var n, 3hs: integer;
Câu 23.Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
A.(a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c) B. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)
C. (a2 + b)(1 + c)3 D. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c
Câu 24. Trong các khai báo sau đây, khai báo nào đúng trong pascal:
Const x ;real ; B. var x:integer; C.var r=30 ; D. var hs :real
Câu 25. Cú pháp lệnh gán cho biến trong pascal là :
A. tên biến:biểu thức; B. tên biến=biểu thức;
C. tên biến:=biểu thức; D. biểu thức:tên biến;
Câu 26. Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp nào:
a. Ctrl – F9 b. Alt – F9 c. F9 d. Ctrl – Shitf – F9
Câu 27. Ta thực hiện các lệnh gán sau : x:=1; y:=8; z:=x+y;
Kết quả thu được của biến z là:
a. 1 b. 10
c. 9 d. Một kết quả khác
Câu 28. Kết quả của phép toán 22 div 4 là:
A. 2; B. 4; C.6; D.5
Câu 29. Để nhập dữ liệu từ bàn phím, ta sử dụng lệnh:
A. readln B. read C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai
Câu 30. Theo dõi đoạn chương trình sau:
Begin
Writeln(16 mod 5);
End.
Khi thực hiện máy tính sẽ cho kết quả trên màn hình là:
a. 1; b. 3; c. 11; d. 21.
Câu 31. Cú pháp khai báo hằng trong pascal sau đây là đúng:
A. const pi:3.14; B. const pi:=3.14;
C. const pi=3.14; D. const pi=3.14
Câu 32. Trong các từ sau, từ nào là từ khóa:
A. real B. integer C. begin D. crt
Câu 33. Phần thân chương trình bắt đầu bởi từ khoá…. Và kết thúc bởi từ khoá…
a. Program….. var b. Uses…. Begin
c. Begin ….. End. d. Program … End.
Câu 34. Quy tắc đặt tên trong ngôn ngữ lập trình gồm:
A. Tên không được trùng với từ khóa.
B. Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau.
C. Tên không được bắt đầu bằng chữ số, các kí hiệu đặc biệt và không được chứa dấu cách.
D. Cả ba đáp án trên.
Câu 35. Khi muốn khai báo biến m kiểu số nguyên thì đáp án nào sau đây là ĐÚNG:
A. var m : real ; B. var m : integer ; C. var m : = real ; D. var m : = integer ;
Câu 36. Sau khi thực hiện các câu lệnh: x :=2 ; y :=5 ; z :=x+y; giá trị của z bằng bao nhiêu ?
A. 0; B. 7; C. -7; D.21. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 18 phút 2022-07-04T22:43:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-04T22:44:47+00:00

  13. B  

  14. A  (Vì tên không được có chữ số đầu tiên, không có dấu cách, không trùng với từ khóa)

  15. A

  16. 

  17. C  (mod là phép chia lấy phần dư)

  18. B   (Var dùng để khai báo biến)

  19. C  

  20. C  (Const dùng để khai báo hằng)

  21. C   (Alt+F9)

  22. B

  23. D

  24. B (Var x:integer;)

  25. C (tên biến:=biểu thức;)

  26. A (Ctrl – F9)

  27. C  (z:=x+y=1+8=9)

  28. D  (div là phép chia lấy phần nguyên)

  29. C   (cả readln và read đều dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím)

  30. A    

  31. C   (const tên hằng=giá trị;)

  32. C

  33. C

  34. D

  35. B  (Var tên biến:kiểu dữ liệu;)

  36. B

  *Do nhìu nên có thể bị sai sót e thông cảm

  *Có chỗ nào không hiểu e hỏi lại nhé

   __________Học tốt___________

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )