Môn Tin Học Lớp 8 Câu1: Viết phương trình tính tổng các số chẵn /lẻ từ 1 đến 100 Câu2: viết phương trình đếm có bao nhieu số chẵn / lẻ từ 1 đến 100 Sử d

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Câu1: Viết phương trình tính tổng các số chẵn /lẻ từ 1 đến 100
Câu2: viết phương trình đếm có bao nhieu số chẵn / lẻ từ 1 đến 100
Sử dụng câu lệnh if và vòng lập for…to…do
Làm pascal Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 2 tuần 2022-09-22T14:44:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T14:45:44+00:00

  Câu 1:

  Tổng số chẵn.

  var kq,i: integer;

  begin

  for i:=1 to 100 do

  if i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

  write(‘Tong so chan 1 den 100 la: ‘,kq);

  end.

  Tổng số lẻ

  var kq,i: integer;

  begin

  for i:=1 to 100 do

  if not i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

  write(‘Tong so le 1 den 100 la: ‘,kq);

  end.

  Câu 2:

  Đếm số chẵn

  var dem,i:integer;

  begin

  for i:=1 to 100 do

  if i mod 2 = 0 then inc(dem);

  write(‘Tong so chan: ‘,dem);

  end.

  Đếm số lẻ

  var dem,i:integer;

  begin

  for i:=1 to 100 do

  if not i mod 2 = 0 then inc(dem);

  write(‘Tong so le: ‘,dem);

  end.

  0
  2022-09-22T14:46:13+00:00

  Câu 1:

  Tổng số chẵn.

  var kq,i: integer;

  begin

  for i:=1 to 100 do

  if i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

  write(‘Tong so chan 1 den 100 la: ‘,kq);

  end.

  Tổng số lẻ

  var kq,i: integer;

  begin

  for i:=1 to 100 do

  if not i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

  write(‘Tong so le 1 den 100 la: ‘,kq);

  end.

  Câu 2:

  Đếm số chẵn

  var dem,i:integer;

  begin

  for i:=1 to 100 do

  if i mod 2 = 0 then inc(dem);

  write(‘Tong so chan: ‘,dem);

  end.

  Đếm số lẻ

  var dem,i:integer;

  begin

  for i:=1 to 100 do

  if not i mod 2 = 0 then inc(dem);

  write(‘Tong so le: ‘,dem);

  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )