Môn Tin Học Lớp 8 giải bài tập pascal giúp mik vs tính giá tiền taxi từ số km đã đi đc nhập vào biết 1km đầu giá 5000 đ từ km t2-t5 4500đ/km từ km t6 trở

Question

Môn Tin Học Lớp 8 giải bài tập pascal giúp mik vs
tính giá tiền taxi từ số km đã đi đc nhập vào biết
1km đầu giá 5000 đ
từ km t2-t5 4500đ/km
từ km t6 trở lên 3500đ đi hơn 120km sẽ đc giảm 10% trên tổng giá tiền theo quy định Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 44 phút 2022-05-27T19:57:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tin Học Lớp 8 giải bài tập pascal giúp mik vs tính giá tiền taxi từ số km đã đi đc nhập vào biết từ km 0 đến 5 đầu giá 15000 đ từ km 5 đến 10 13000

Question

Môn Tin Học Lớp 8 giải bài tập pascal giúp mik vs
tính giá tiền taxi từ số km đã đi đc nhập vào biết
từ km 0 đến 5 đầu giá 15000 đ
từ km 5 đến 10 13000đ/km
từ km 10 đến 20 10000đ
từ km 21 đến 50 8000đ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2022-03-28T20:17:33+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-28T20:19:27+00:00

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var km,tt: longint;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap so km: ‘); Readln(km);
          If (km<=5) and (0<km) then tt:=km*15;
          If (km>5) and (km<=10) then tt:=5*15+(km-5)*13;
          If (km>10) and (km<=20) then tt:=5*15+5*13+(km-10)*10;
          If (km>20) and (km<=50) then tt:=5*15+5*13+10*10+(km-20)*8;
          tt:=tt*1000;
          Write(‘So tien phai tra: ‘,tt);
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )