Môn Tin Học Lớp 8 Giúp mình với ạ! Câu 1: Chức năng chính của chương trình dịch là A. Phát hiện lỗi cú pháp của chương trình. B. Hỗ trợ soạn thảo chương

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Giúp mình với ạ!
Câu 1: Chức năng chính của chương trình dịch là
A. Phát hiện lỗi cú pháp của chương trình. B. Hỗ trợ soạn thảo chương trình.
C. Lưu lại chương trình nguồn sau khi dịch. D. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.
Câu 2: Máy tính có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ
A. máy. B. tự nhiên. C. lập trình pascal. D. lập trình C.
BÀI 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Câu 3: Để khai báo thư viện ta dùng lệnh
A. Uses crt; B. Var thuvien:real; C. Readln; D. Clrscr;
Câu 4: Để xóa màn hình ta dùng lệnh
A. Clrscr; B. Var thuvien:real; C. Uses crt; D. Readln;
Câu 5: Khi viết câu lệnh qui định về chữ viết là
A. không phân biệt chữ hoa và chữ thường. B. Phải viết bằng chữ thường.
C. phân biệt chữ hoa và chữ thường. D. Phải viết bằng chữ hoa.
Câu 6: Tổ hợp phím Alt + F9 dùng để:
A. Dịch chương trình. B. Khởi động chương trình.
C. Lưu chương trình. D. Chạy chương trình.
Câu 7: Trong cách viết tên chương trình sau, cách nào đúng?
A. Program toan_hinh; B. Program toan hinh;
C. program toan_hinh 1; D. Program bai_tap toanhinh1;
Câu 8: Trong các tên dưới đây, tên hợp lệ trong Pascal là:
A. Ngay_20_11. B. Begin. C. 14tuoi. D. Khoi 8.
Câu 9: Câu lệnh Readln; mang ý nghĩa gì?
A. Tạm dừng chương trình để xem kết quả. B. Câu lệnh thiếu.
C. Xuất giá trị của biến. D. Nhập giá trị cho biến.
Câu 10: Tổ hợp phím Alt + F5 có chức năng gì?
A. Xem màn hình kết quả. B. Thoát khỏi Pascal. C. Dịch chương trình. D. Chạy chương trình.
Câu 11: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình gồm:
A. Các kí hiệu, quy tắc viết các lệnh tạo thành chương trình thực hiện được trên máy.
B. Các kí hiệu, các từ khóa.
C. Các từ khóa và tên.
D. Các kí hiệu, các từ khóa và tên.
Câu 12: Trong Pascal câu lệnh Writeln hoặc Write được dùng để:
A. In dữ liệu ra màn hình B. Khai báo hằng
C. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím D. Khai báo biến
Câu 13: Dấu chấm phẩy (;) được dùng để:
A. Phân cách các lệnh trong Pascal. B. Phân cách các biến.
C. Phân cách các biến và hằng. D. Không có ý nghĩa vì cả.
Câu 14: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để viết thông tin ra màn hình ta dùng lệnh.
A. Write B. Read C. Delay D. Clrscr
Câu 15: Cấu trúc chung của một chương trình Pascal thường gồm:
A. Phần khai báo, phần thân. B. Phần đầu, phần cuối.
C. Phần thân, Phần cuối. D. Phần đầu, phần thân.
Câu 16: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ khóa?
A. Ct_dau_tien B. Program C. Begin D. End
Câu 17: Program là từ khóa khai báo gì?
A. Tên chương trình. B. Điểm bắt đầu chương trình.
C. Các thư viện. D. Điểm kết thúc chương trình.
Câu 18: uses là từ khóa khai báo gì?
A. Các thư viện. B. Điểm bắt đầu chương trình.
C. Tên chương trình. D. Điểm kết thúc chương trình.
Câu 19: Để chạy chương trình Pascal em nhấn:
A. CTRL + F9. B. Enter. C. ALT + F9. D. ALT + F5.
Câu 20: Để dịch chương trình Pascal em nhấn:
A. ALT + F9. B. Enter. C. F2. D. ALT + F5.
Câu 21: Để dịch và chạy chương trình Pascal em nhấn:
A. Ctrl + F9. B. Tab. C. ALT + F9. D. F7.
Câu 22: Những từ nào sau đây là từ khoá?
A. Program, Begin, Uses. B. ues,begin, program. C. Var, Conts. D. Begin, End, Tamgiac.
Câu 23: Trong ngôn ngữ lập trình,phần mở rộng của tên tệp tin chương trình là gì?
A. PAS B. DOC C. XLS D. PPT
Câu 24: Từ nào sau đây không phải từ khóa?
A. SQRT B. Begin C. Var D. Program
Câu 25: Để tạm dừng chương trình chờ người dùng nhấn phím ta sử dụng lệnh nào sau đây?
A. Readln B. Delay C. writeln D. write
BÀI 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU
Câu 26: Muốn tìm phần dư của phép chia hai số nguyên cách viết nào sau đây đúng?
A. a mod b B. a:b C. a/b D. a div b
Câu 27: Muốn tìm phần nguyên của phép chia hai số nguyên cách viết nào sau đây đúng?
A. a div b B. a:b C. a mod b D. a/b
Câu 28: Kiểu dữ liệu String có phạm vi giá trị là
A. Xâu ký tự tối đa 255 ký tự. B. Một ký tự trong bảng chữ cái.
C. Xâu ký tự tối đa 525 ký tự. D. Xâu ký tự tối đa 522 ký tự.
Câu 29: Kiểu dữ liệu Char có phạm vi giá trị là
A. 1 ký tự trong bảng chữ cái. B. 2 ký tự.
C. Xâu ký tự tối đa 525 ký tự. D. Xâu ký tự tối đa 255 ký tự. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 11 phút 2022-07-05T05:50:55+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T05:52:43+00:00

  1)D
  2)A
  3)A
  4)A
  5)A (k chắc)
  6)D
  7)A
  8)B
  9)A
  10)?
  11)A
  12)A
  13)A
  14)A
  15)A

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )