Môn Tin Học Lớp 8 hãy mô tả thuật toán và viết chương trình pascal tính tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 từ 1 đến 1000 gợi ý sử dụng lồng vòng lặp và

Question

Môn Tin Học Lớp 8 hãy mô tả thuật toán và viết chương trình pascal tính tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 từ 1 đến 1000 gợi ý sử dụng lồng vòng lặp và câu lệnh if Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 2 tháng 2022-03-29T05:48:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T05:49:24+00:00

  Mô tả thuật toán:

  Input: Số tự nhiên từ 1—>1000

  Output: Tổng của S

  Thuật toán

  B1: s<—0;i<—1

  B2 : Nếu i > 1000 thì đến B;
  B3 : Nếu i mod 3=0 thì s <- s + i
  B4 : i <- i + 1 và chuyển về B2
  B5 : Thông báo s

  B6: Kết thúc thuật toán

  Viết chương trình 

  Program BTH;
  Uses crt;
  Var i:integer;
  s:qword;
  Begin
  clrscr;
          For i:=1 to 1000 do
          Begin
                  If i mod 3=0 then s:=s+i
          end;
          Writeln(‘Tong day so tren la: ‘,s);
          readln;

  0
  2022-03-29T05:49:58+00:00

  Mô tả thuật toán:

  Input: Số tự nhiên từ 1—>1000

  Output: Tổng của S

  Thuật toán

  B1: s<—0;i<—1

  B2 : Nếu i > 1000 thì đến B;
  B3 : Nếu i mod 3=0 thì s <- s + i
  B4 : i <- i + 1 và chuyển về B2
  B5 : Thông báo s

  B6: Kết thúc thuật toán

  Viết chương trình 

  Program BTH;
  Uses crt;
  Var i:integer;
  s:qword;
  Begin
  clrscr;
          For i:=1 to 1000 do
          Begin
                  If i mod 3=0 then s:=s+i
          end;
          Writeln(‘Tong day so tren la: ‘,s);
          readln;
  End.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )