Môn Tin Học Lớp 8 làm ra pascal hộ mik vs!

Question

Môn Tin Học Lớp 8 làm ra pascal hộ mik vs! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tin-hoc-lop-8-lam-ra-pascal-ho-mik-vs

in progress 0
Reese 6 ngày 2022-05-06T18:22:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T18:23:36+00:00

  uses crt;

  var t:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap so tien thanh toan: ‘);readln(t);

  if (t >= 100000) then t:=t*70/100;

  write(‘so tien phai thanh toan: ‘,t);

  readln;

  end.

  0
  2022-05-06T18:23:59+00:00

  uses crt;

  var T,ST:integer;

  begin

  write(‘nhap T:’);readln(T);

  if T>=100000 then ST:=T/100*70;

  writeln(‘ST=’,ST);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )