Môn Tin Học Lớp 8 Lập trinh pascal đơn giản. Không dùng hàm(nếu không cần), Không dùng lệnh repeat, true false,…(hàm khác)

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Lập trinh pascal đơn giản. Không dùng hàm(nếu không cần), Không dùng lệnh repeat, true false,…(hàm khác) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tin-hoc-lop-8-lap-trinh-pascal-don-gian-khong-dung-ham-neu-khong-can-khong-dung-lenh-repeat

in progress 0
Jasmine 22 phút 2022-07-21T08:06:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T08:07:54+00:00

  Bài 8:

  Var n,d:Longint;
   Begin
     Readln(n);
     d:=0;
     While n<>0 do
      Begin
       If n mod 2 = 0 then d:=d+1;
       n:=n div 10;
      End;
     Write(d);
    Readln;
   End.

  Bài 9:

  Var n,d,i:Longint;
   Begin
     Readln(n);
     d:=0;
     While n<>0 do
      Begin
       For i:=2 to Trunc(Sqrt(n mod 10)) do
        If  (n mod 10) mod i = 0 then
         Begin
          d:=1;
          Break;
         End;
       If d=0 then Writeln(n mod 10);
       d:=0;n:=n div 10;
      End;
    Readln;
   End.

   Bài 10:

  Var n,i:Longint;
      d:Real;
   Begin
     Readln(n);
     d:=0;i:=0;
     While n<>0 do
      Begin
        If n mod 2 <> 0 then
         Begin
          d:=d+n mod 10;
          i:=i+1;
         End;
        n:=n div 10;
      End;
    If i=0 then Write(‘-1’)
     Else Write(d/i:3:3);
    Readln;
   End.

  Bài 11: 

  Var n,i:Longint;
   Begin
    Readln(n);
    For i:=1 to Trunc(Sqrt(n)) do
     Begin
      If n mod i=0 then
       Begin
        Writeln(i);
        If i<>n div i then Writeln(n div i);
       End;
     End;
   Readln;
  End.

  0
  2022-07-21T08:08:12+00:00

  Bài 8:

  program bai_giai;
  uses crt;
  var n,d,a:integer;
  begin
      clrscr;
      write(‘Nhap n: ‘);  readln(n);
      d:=0;
      while n<>0 do
          begin
              a:=n mod 10;
              if a mod 2=0 then d:=d+1;
              n:=n div 10;
          end;
      write(d);
      readln;
  end.

  Bài 9:

  program bai_giai;
  uses crt;
  var n,a:integer;
  begin
      clrscr;
      write(‘Nhap n: ‘);  readln(n);
      while n<>0 do
          begin
              a:=n mod 10;
              if (a=2) or (a=3) or (a=5) or (a=7) then writeln(a);
              n:=n div 10;
          end;
      readln;
  end.

  Bài 10:

  program bai_giai;
  uses crt;
  var n,a,t,d:integer;
  begin
      clrscr;
      write(‘Nhap n: ‘);  readln(n);
      t:=0; d:=0;
      while n<>0 do
          begin
              a:=n mod 10;
              if a mod 2=1 then
                  begin
                      t:=t+a;  d:=d+1;
                  end;
              n:=n div 10;
          end;
      if d=0 then write(‘-1’) else write(t/d:0:3);
      readln;
  end.

  Bài 11:

  program bai_giai;
  uses crt;
  var n,i:integer;
  begin
      clrscr;
      write(‘Nhap n: ‘);  readln(n);
      for i:=1 to n do
          if n mod i=0 then writeln(i);
      readln;
  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )