Môn Tin Học Lớp 8 số đẹp là tổng số có tổng các chữ số chia hết cho 9. Như vậy các số 9, 18, 27, 36,… là các số đẹp. Liệt kê các số đẹp nhỏ hơn hoặc bằ

Question

Môn Tin Học Lớp 8 số đẹp là tổng số có tổng các chữ số chia hết cho 9. Như vậy các số 9, 18, 27, 36,… là các số đẹp. Liệt kê các số đẹp nhỏ hơn hoặc bằng N
dùng free pascal Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
43 phút 2022-07-25T15:40:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T15:42:07+00:00

  uses crt;
  var n,i:longint;
  function allOfNumber(n:longint):longint;
  begin
     allOfNumber:=0;
     while n<>0 do 
        begin
           inc(allOfNumber,n mod 10);
           n:=n div 10;
        end;
  end;
  begin
  clrscr;
     readln(n);
     for i:=1 to n do 
        if allOfNumber(i) mod 9=0 then write(i,’ ‘);
  readln
  end.

  0
  2022-07-25T15:42:25+00:00

  Có một điều là: chỉ các số chia hết cho 9 mớ có tổng các chữ số chia hết cho 9.

  uses crt;
  var n,i:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
     writeln(‘Cac so dep: ‘);
     for i:=1 to n do if i mod 9=0 then writeln(i);
  readln
  end.   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )