Môn Tin Học Lớp 8 Trong Pascal vòng lặp nào sau là vòng lặp có bước lặp xác định (biết trước).

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Trong Pascal vòng lặp nào sau là vòng lặp có bước lặp xác định (biết trước). Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 31 phút 2022-09-22T10:57:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T10:58:57+00:00

  Vòng lặp xác định là vòng lặp for do.

  Có cú pháp:

  For <biến đếm> := <giá trị đầu> to/ downto < giá trị cuối> do

  + to là vòng lặp tiến hay hiểu rằng biến đếm có giá trị tăng dần.

  + downto là vòng lặp lùi hay hiểu rằng biến đếm có giá trị giảm dần.

  0
  2022-09-22T10:59:11+00:00

  Có 2 vòng lặp có bước lặp xác định (có số lần biết trước):

   + Vòng lặp tiến (trên lớp học)

  for <biến đếm>:=<giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

   + Vòng lặp lùi (Không học, chỉ có đọc thêm)

  for <biến đếm>:=<giá trị cuối> downto <giá trị đầu> do <câu lệnh>;

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )