Môn Tin Học Lớp 8 VCT nhập 1 dãy số in ra các phân tử trùng nhau

Question

Môn Tin Học Lớp 8 VCT nhập 1 dãy số in ra các phân tử trùng nhau Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 1 năm 2022-04-07T19:36:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T19:37:44+00:00

  Nhập vào mảng 1 chiều gồm 1 dãy số nguyên N phần tử. Hãy xóa các phần tử trùng nhau trong mảng và in kết quả ra màn hình. Ý tưởng: Duyệt mảng 1 chiều bằng 2 biến, nếu phát phát hiện phần tử nào trùng thì xóa phần tử ấy ra khỏi mảng.

  Program Bo_so_trung;

  Const

  Max=100;

  Var

  a:Array[1..Max] Of Integer;

  i,j,k,n:Integer;

  Begin

  Writeln(‘XOA BO CAC SO TRUNG NHAU’);

  Writeln(‘————————‘);

  Writeln;

  Write(‘-Nhap so phan tu mang: ‘);

  Readln(n);

  For i:=1 To N Do

  Begin

  Write(‘-Phan tu A[‘,i,’]= ‘);

  Readln(a[i]);

  End;

  i:=2;

  While i <= N Do

  Begin

  j:=1;

  While a[j] <> a[i] Do

  j:=j+1;

  If j < i Then

  Begin

  For k:=i to n-1 Do

  a[k]:= a[k+1];

  n:=n-1;

  End

  Else

  i:=i+1;

  End;

  Writeln;

  Write(‘-Mang con lai: ‘);

  For i:=1 to n Do

  Write(a[i]:8);

  Writeln;

  Writeln(‘ Bam phim de ket thuc ‘);

  Readln

  End.

  0
  2022-04-07T19:38:17+00:00

  ĐỀ: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên n phần tử, n nhập từ bàn phím.

  – In ra màn hình dãy số vừa nhập xếp theo thứ tự tăng dần.

  – In ra màn hình các số nguyên tố trong dãy số vừa nhập và đếm xem đã nhập vào bao nhiêu số nguyên tố.

  (Bài làm theo kiểu thô sơ nhé)

  VAR a:ARRAY[1..100] OF longint;

  n,d,dem,i,j,t:longint;

  BEGIN

  dem:=0;

  WRITELN(‘NHAP SO PHAN TU N:’);

  READ(N);

  WRITELN(‘NHAP MANG:’);

  FOR i:=1 TO n DO

  BEGIN

  WRITE(‘a[‘,i,’]=’);READLN(a[i]);

  END;

  //———sap—xep——

  for i:=1 to n-1 do

  for j:=i+1 to n do

  if a[i]>a[j] then

  begin

  t:=a[i];

  a[i]:=a[j];

  a[j]:=t;

  end;

  write(‘day sau khi sap xep: ‘);

  for i:=1 to n do write(a[i],’ ‘);

  writeln;

  //——–tim-so-nguyen–to——

  write(‘cac so nguyen to trrong day la: ‘);

  for i:=1 to n do

  if a[i]>=2 then

  begin

  j:=2;

  while (j<=sqrt(a[i])) and ((a[i] mod j<>0)) do j:=j+1;

  if j>sqrt(a[i]) then write(a[i],’ ‘);

  end;

  writeln;

  //———-dem-so-nguyen-to—–

  FOR i:=1 TO n DO

  BEGIN

  d:=0;

  FOR j:=1 TO a[i] DO

  IF a[i] MOD j = 0 THEN d:=d+1;

  IF d=2 THEN dem:=dem+1;

  END;

  WRITE(‘SO NGUYEN TO CO TRONG MANG LA:’,dem);

  readln;

  END.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )