Môn Tin Học Lớp 8 Viết chương trình in ra màn hình bảng cửu chương từ 2 đến 9 theo chiều dọc và chiều ngang Giúp mk vs ạ

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Viết chương trình in ra màn hình bảng cửu chương từ 2 đến 9 theo chiều dọc và chiều ngang
Giúp mk vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 4 tháng 2022-08-12T20:17:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-08-12T20:18:39+00:00

  bảng dọc 

  program bangcuuchuong;

  uses crt;

  var i,j : integer;

  begin

  clrscr;

  for i:=2 to 9 do 

  begin

  writeln(‘bang cuu chuong’,i);

  for j:=1 to 9 do writeln(i,’x’,j,’=’,j+i);

  readln

  end;

  readln

  end.

  0
  2022-08-12T20:19:01+00:00

  program bcc;
    uses crt;
      var a, b, c, d, i, n: integer;
       begin
        clrscr;
         textcolor (lightblue+blink);
         writeln (‘WELCOME TO THE MULTIPLICATION TABLE PROGRAM’);
         textcolor (yellow);
         writeln (‘1.Start’);
         writeln (‘2.Huong Dan’);
         writeln (‘3.Exit’);
         write (‘Ban chon (1, 2, 3): ‘);
          readln (i);
         if i=1 then
           begin
             clrscr;
              writeln (‘nhap bang cuu chuong (1, 2, 3,…): ‘);
               readln (n);
              for i:=1 to 10 do
               begin
                textcolor (lightblue);
                writeln (n,’x’,i,’=’,n*i);
                delay (50);
               end;
                delay (2500);
                textcolor (green+blink);
                writeln (‘PRESS ENTER TO EXIT’);
                 readln;
                exit;
           end;
         if i=2 then
           begin
             clrscr;
              writeln (‘                           HUONG DAN’);
              writeln (‘ban hay chon start de bat dau. Va sau do se co dong chu’);
              writeln (‘”nhap bang cuu chuong (1, 2, 3,…):” va ban se nhap vao’);
              writeln (‘bang cuu chuong minh can tim. VD: Neu ban chon bang cuu’);
              writeln (‘chuong 2 th ban chi can nhap “2” vao cho nhu o tren day’);
              writeln (‘    CHUC BAN THANH CONG !!!’);
               readln;
           end;
         if i=3 then
           exit;
         if (i<1) or (i>3) then
          begin
           clrscr;
            textcolor (lightred+blink);
            writeln (‘yeu cau khong hop le’);
            writeln (‘PRESS ENTER TO EXIT’);
            readln;
            exit;
          end;
       end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )