Môn Tin Học Lớp 8 viết chương trình nhập và in ra điểm tổng kết học kì I của các bạn học sinh lớp 8A

Question

Môn Tin Học Lớp 8 viết chương trình nhập và in ra điểm tổng kết học kì I của các bạn học sinh lớp 8A Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla 4 tháng 2022-11-09T16:16:44+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T16:17:46+00:00

  program Diem_tong_ket;

  ues crt;

  var  n,i:integer;

          A:array[1..100] of integer;

  begin

    clrscr;

       write(‘nhap so ban trong lop;’);readln(n);

        writeln(‘nhap diem cua cac ban’);

         for i:=1 to n do

  end;

       begin

  write(‘a[‘,i,’]=’);readln(a[i]);

  write(‘nhap so mon’);readln(m);

   end;

  a[i]:=k;

  k:=k/m;

  writeln(‘diem tong ket cua tung ban la’k);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )